Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY2306/1 Bacheloroppgave - psykologi

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

 • Har bred kunnskap og oversikt på et selvvalgt faglig fordypningsområde
 • Kan bedømme den faglige og metodiske kvalitet i litteraturtilfanget
 • Kjennskap til områdets metodiske og faglige utfordringer
 • Har kunnskap om relevant vitenskapelig metodikk og kan anvende denne i bacheloroppgaven

Ferdighetsmål

 • Kan innhente faglig og vitenskapelige informasjon gjennom bruk digitaliserte media (databaser litteratursøk)
 • Har utviklet faglig og metodisk selvstendighet i bruk av ulike inventorier i datainnsamling (empiriske oppgaver)
 • Mestrer nødvendige kvantitative og/eller kvalitative analysemetoder
 • Har grunnleggende ferdigheter i planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt
 • Mestrer formelle og faglige krav til et skriftlig vitenskapelig arbeid

Generell kompetanse

 • Har god og selvstendig forståelse og vurdering av faglige, metodiske og forskningsetiske problemstillinger
 • Har utviklet evne til kritisk refleksjon over egne valg, fremgangsmåter og faglige prestasjoner i forhold til områdets teori og empiri
 • Kan integrere teori, metodikk og data i en helhetlig forståelse av et selvvalgt fordypningsområde og sette dette inn i en større faglig sammenheng

Prevalens (utbredelse)

 • Forløp (utvikling over tid)
 • Assosierte karakteristika og lidelser
 • Forskjeller mellom befolkningsgrupper

 

Ferdighetsmål

 • Redegjøre for symptomer og drøfte diagnoser
 • Drøfte behandlingsformer og forebyggende tiltak
 • Drøfte årsaksteorier og forskning

 

Generell kompetanse

 • Vite hva som ligger i begrepene normalt og abnormalt, som kategorier og kontinuum
 • Forstå spekteret av psykiske lidelser, samt grensene og relasjonene mellom disse
 • Forstå samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale årsaksfaktorer

Innhold

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid hvor kandidaten fordyper seg i et selvvalgt tema innenfor psykologi. Arbeidet kan enten være teoretisk (litteraturstudie) eller empirisk (innsamlede data). Dette kan være data studenten selv har samlet inn, eller baseres på empirisk materiale som faglærer stiller til rådighet. Det forventes at litteraturomfanget går ut over pensum innenfor faget.

Oppgaven skal være et vitenskapelig arbeid med et litteraturtilfang som må gå ut over pensum innenfor det aktuelle fordypingsområdet. Derfor må det legges ved en selvvalgt pensumliste på minst 300 sider, og som skal omfatte flere forskjellige titler av nyere dato (artikler o.a.) som oppgaven skal bygge på. Det er naturlig at de fleste av disse titlene inngår i referanselisten. Den selvvalgte pensumlitteraturen skal komme i tillegg til annen pensumlitteratur i bachelorgraden, og skal godkjennes av faglærer.

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennomføring og evaluering

Tema for oppgaven (arbeidstittel) og noen linjer om hvordan oppgaven tenkes gjennomført leveres til emneansvarlig innen fastsatt frist tidlig i 6. semester. Gjennom 6. semester tilbys oppgaveskrivingsseminar, gruppeveiledning og individuell veiledning for arbeidet med bacheloroppgaven.

I tillegg blir det gitt individuell veiledning, totalt 4 timer per student etter avtale med tildelt veileder. Kontakt med veileder bør opprettes så raskt som mulig etter innlevering av tema for oppgaven. En liste over emner de enkelte lærere kan veilede på vil bli gjort tilgjengelig.

Bacheloroppgaven vurderes av intern og ekstern sensor i samsvar med de faglige og formelle kravene som er skissert i disse retningslinjene. Det gis vanlige bokstavkarakter på oppgaven.

Eksamen

Bacheloroppgaven skal være på ca. 20 maskinskrevne sider med linjeavstand 1,5 (7000 ord, pluss/ minus 10 %), normal margbredde i Word (2,5 cm) og skrifttype Times New Roman 12 pkt. Omslag, innholdsfortegnelse, tabeller, bilder og litteraturliste kommer i tillegg til disse 20 sidene.