Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY2305/1 Abnormal psykologi

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

 • Måling og forskningsmetoder
 • Diagnostisering
 • Teorier og årsaker
 • Behandling og forebygging
 • Prevalens (utbredelse)
 • Forløp (utvikling over tid)
 • Assosierte karakteristika og lidelser
 • Forskjeller mellom befolkningsgrupper

 

Ferdighetsmål

 • Redegjøre for symptomer og drøfte diagnoser
 • Drøfte behandlingsformer og forebyggende tiltak
 • Drøfte årsaksteorier og forskning

 

Generell kompetanse

 • Vite hva som ligger i begrepene normalt og abnormalt, som kategorier og kontinuum
 • Forstå spekteret av psykiske lidelser, samt grensene og relasjonene mellom disse
 • Forstå samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale årsaksfaktorer

Innhold

Emnet Abnormal psykologi gir en generell innføring i psykiske lidelser blant barn og voksne, samt andre tilstander som berører mental helse, trivsel og velvære. Sentralt stoff er de vanligste psykiske lidelser som angst og depresjon, alvorlige sinnslidelser, rusproblematikk, atferdsproblemer, læringsvansker, samt utviklingsforstyrrelser.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, øvelser, PBL-gruppeundervisning, kasusbasert undervisning, veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på obligatorisk seminarundervisning (vanligvis fire av fem seminarer) og godkjent innlevering av skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon. Nærmere informasjon (om f.eks. antall, omfang, tid, innhold, form) gis av emneansvarlig ved semesterstart.

Eksamen

24 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.