Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY2304/1 Pedagogisk psykologi

Læringsutbytte

Formålet med emnet pedagogisk psykologi er forståelse av de grunnleggende utfordringer av psykologisk og tverrfaglig karakter som preger skolen som lærings- og sosialiseringsarena, herunder barns psykologiske, læringsmessige, helsemessige og sosiale utvikling.

Bruk av pedagogisk-psykologisk kunnskap til å forbedre læring og undervisning samt bruk av psykologiske metoder for å bygge pedagogisk kunnskap som gjelder aktivitetene i klasserommet.

 

Etter endt studium skal studentene ha tilegnet seg 

Kunnskaper:

 • kunne gjøre rede for forskningens rolle for skolepraksis og forskningsmetoder som anvendes i pedagogisk psykologi
 • forstå undervisningen og elevenes læringsprosesser ved hjelp av psykologisk forskning
 • anvende kunnskap fra psykologien (og andre relaterte fag) for å forske på læring og undervisning
 • forstå pedagogisk psykologi gjennom andre fagdisipliner som psykologi, pedagogikk og spesialpedagogikk
 • ha innsikt i og forståelse for arbeidet innen pedagogisk-psykologisk rådgivning og administrasjon/utredning innen dette feltet
 • ha innsikt i skolen og dens funksjoner – undervisningen som skjer i enkelte klasserom og i grupper, klasse- og skolemiljø
 • ha innsikt i og forståelse for psykososialt arbeid og arbeid med elever med funksjonshemming av fysisk, psykisk eller sosial karakter.

 

Ferdigheter:

 • Kunne gjennomføre enkle undersøkelser/tester på individ- og gruppenivå i skolesammenheng under veiledning.
 • Kunne bidra til skoleklasser og skolen som system for at de skal fungere mer utviklingsfremmende for samtlige elever.
 • Kunne drøfte hvordan lærere kan øke elevenes motivasjon til faglige prestasjoner.
 • Kunne drøfte bruk og mål av ulike typer kartlegging/testing og vurdering av elevenes kognitive funksjon og psykososial fungering.
 • Kunne drøfte etiske implikasjoner i forhold til samarbeid og kommunikasjon mellom skoleorganisasjonen, hjemmet og andre institusjoner.  

Innhold

Pedagogisk psykologi er et studium om hvordan mennesker lærer i en undervisningssituasjon, psykologien i undervisningen, effekten av pedagogiske tiltak og den sosialpsykologiske rollen til skolen som organisasjon. Pedagogisk psykologi handler om psykologi i forhold til aktiviteter i klasserommet.

Emnet gir en innføring i anvendelse av psykologisk kunnskap i skolen med særlig vekt på barn og ungdoms utvikling relatert til læring, ferdighetsutvikling og mestring.

Det vektlegges samspill med andre fag når det gjelder grunnleggende kunnskap fra psykologiske basisdisipliner som utviklingspsykologi, kognitiv psykologi, abnormal psykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi, helsepsykologi, pedagogikk og spesialpedagogikk. 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, PBL-metode (problembasert læring) og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på obligatorisk seminarundervisning (vanligvis fire av fem seminarer) og godkjent innlevering av skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon. Nærmere informasjon (om f.eks. antall, omfang, tid, innhold, form) gis av emneansvarlig ved semesterstart.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen