Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY2303/1 Helse- og miljøpsykologi

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Grunnleggende kunnskap om miljøpsykologi som psykologisk fagområde inkludert fagets historikk og status nasjonalt og internasjonalt.
  • Innsikt i temaområdene miljøpersepsjon, miljøkognisjon og miljørisiko, personlighet og miljø, personlig rom, boligspørsmål, urban miljøpsykologi, fysisk og psykisk arbeidsmiljø, og grønn miljøpsykologi: Helse, restitusjon og miljøvennlig atferd.

 

Ferdighetsmål:

  • Kjenne til og være i stand til å anvende noen miljøpsykologiske kartleggingsmetoder.
  • Kunne presentere og drøfte miljøpsykologiske problemstillinger på en faglig forsvarlig måte.

Generell kompetanse:

  • Være i stand til å redegjøre for et psykologisk perspektiv på problemer knyttet til det fysiske miljø.
  • God innsikt i miljøpsykologisk kunnskap om viktige sammenhenger mellom fysisk miljø og menneskelig atferd og opplevelse.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende forståelse av helse og miljøpsykologien, inkludert historikk og feltets status i dag, samt å frembringe økt forståelse av og forbedring av menneske – helse- miljø relasjoner og å gjøre psykologien mer relevant for dagliglivet. Menneskets respons på naturomgivelsene vil bli gitt særlig vekt, blant annet gjennom evolusjonsteoretiske forklaringsmodeller. Miljøpsykologiens bidrag til estetiske spørsmål og miljøvern vil også bli behandlet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvelser, PBL-gruppeundervisning/seminar, veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på obligatorisk seminarundervisning (vanligvis fire av fem seminarer) og godkjent innlevering av skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon. Nærmere informasjon (om f.eks. antall, omfang, tid, innhold, form) gis av emneansvarlig ved semesterstart.

Eksamen

24 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.