Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY2302/1 Kognitiv psykologi

Læringsutbytte

 • Forstå teoretiske tilnærminger og forklaringer av kognitive prosesser
 • Måling og forskningsmetoder innen kognitiv psykologi
 • Evaluering av spesifikke kognitive funksjoner
 • Hvordan individuelle forskjeller, erfaring og / eller lidelser påvirker kognitive prosesser

 

 • Forklar terminologi og teoretiske tilnærminger innenfor kognitiv psykologi
 • Diskuter teorier og empiriske forskningsresultater analytisk og kritisk
 • Utvikle en forståelse og bruk av måleverktøy for kognitive prosesser
 • Planlegge, gjennomføre, analysere og rapportere forskningsresultater i kognitiv forskning

 

 • Kjenne til begrepene kognitiv psykologi
 • Forstå samspillet og interaksjonen mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer på kognitive prosesser
 • Være i stand til å kommunisere de faktorene, både fysiologiske og sosiale, som påvirker kognitiv prosesser
 • Være i stand til å måle og rapportere om spesifikke kognitive funksjoner
 • Være i stand til å produsere forskningsprosjekter innen kognitiv psykologi

Innhold

Emnet i kognitiv psykologi gir en generell innføring i kognitive prosesser som er involvert og berørt av blant annet persepsjon, oppmerksomhet, minner og språk, og hvordan disse prosessene er fordelt i hjernen. Noen av hovedtemaene er oppmerksomhet, automatiske og kontrollerte prosessers effekter på atferd, hukommelseprosesser og systemer, beslutningstaking, problemløsning, språk og kognitive lidelser.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og evalueringer, problemløsning, samarbeidslæring, case-basert læring, veiledning. 

Emnet er åpent for utvekslingsstudenter. Undervisningen foregår på engelsk og pensum er på engelsk. Eksamen gis både på engelsk og norsk. Studentene kan velge om de vil besvare eksamen på engelsk eller norsk. Det gis anbefaling til ikke-obligatorisk støttelitteratur på norsk.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på obligatorisk seminarundervisning (vanligvis fire av fem seminarer) og godkjent innlevering av skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon (på engelsk). Nærmere informasjon (om f.eks. antall, omfang, tid, innhold, form) gis av emneansvarlig ved semesterstart.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen