Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY2301/1 Biologisk psykologi

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Inngående kunnskap om følgende punkter:

 • Nevroanatomisk struktur og funksjon
 • Genetikk og arvelighet
 • Nevroendokrine system og regulering
 • Motorikk og bevegelseskontroll, sansning og sansemodulering
 • Cellulære og nevrale mekanismer underliggende for læring og hukommelse, nevral plastisitet
 • Emosjoners funksjon, nevrale og nevrokjemiske grunnlag
 • Motivasjon og underliggende biologiske faktorer for sosial atferd, aggresjon, fysiologiske funksjoner som temperaturregulering, spiseatferd, søvn og circadianske rytmer
 • Nevrobiologisk grunnlag for substansavhengighet, psykoaktive substanser
 • Bevissthet, oppmerksomhet og språk
 • Mental dysfunksjon og lidelse, og de underliggende genetiske, nevrale og cellulære faktorer

Ferdighetsmål

 • Beskrive, redegjøre for og drøfte betydningen av relevante genetiske, nevrale, cellulære, og psykofysiologiske i ovennevnte prosesser og funksjoner.

Generell kompetanse

 • Øke forståelsen for forholdet mellom biologiske faktorer og psykologiske funksjoner og prosesser.
 • Øke evnen til vitenskapelig tenkning.

Innhold

Emnet Biologisk Psykologi gir studentene en grundig innføring i det biologiske og fysiologiske grunnlaget og forutsetningene for psykologiske prosesser, for eksempel emosjoner, motivasjon, læring, hukommelse, seksualitet, atferdsregulering, og ulik form for mental dysfunksjon og lidelse.

Emnet er hovedsakelig av teoretisk art som tar sikte på å gi studentene grunnleggende innsikt i samspillet mellom biologiske og psykologiske forhold. Sentralt er nevrobiologiske og hormonelle faktorers betydning.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer og praktiske øvelser
 • Selvstudie
 • Oppgavearbeid
 • Veiledning

 

Emnet er åpent for utvekslingsstudenter. Undervisningen foregår på engelsk og pensum er på engelsk. Eksamen gis både på engelsk og norsk. Studentene kan velge om de vil besvare eksamen på engelsk eller norsk. Det gis anbefaling til ikke-obligatorisk støttelitteratur på norsk.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på obligatorisk seminarundervisning (vanligvis fire av fem seminarer) og godkjent innlevering av skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon. Nærmere informasjon (om f.eks. antall, omfang, tid, innhold, form) gis av emneansvarlig ved semesterstart.

Eksamen

4-timers skoleeksamen, essay og kortsvar/flervalg.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen