Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY2204/1 Personlighetspsykologi

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

 • Kjennskap til sentrale faglige og metodiske begreper, skoleretninger, teorier og domener innenfor personlighetspsykologi
 • Kunne gjøre rede for ulike test- metodiske og andre tilnærminger
 • Kjenne til grunnleggende metodiske og psykometriske problemer
 • Kunne beskrive ulike anvendelse av personlighetspsykologi og tilhørende metodikk

Ferdighetsmål:

 • Kan vurdere metodiske og andre egenskaper ved personlighetstester
 • Kan anvende relevant testmetodikk og andre inventorier
 • Kan sette sammen testresultater og annen informasjon til beskrivelse og forståelse av en person
 • Kan bedømme sosiale, yrkesrelaterte og helsemessige implikasjoner av testfunn og andre resultater
 • Kan presentere testresultater og andre funn i en skriftlig rapport
 • Kan gjennomføre selvstendige undersøkelser med bruk av personlighetsinventorier

 Generell kompetanse:

 • Har profesjonelle fagetiske holdninger til bruk av personlighetsinventorier i faglig og forskningsmessig sammenheng
 • Kan gi en reflektert, nyansert og kritisk vurdering av teoretisk, metodisk og anvendt kunnskap i personlighetspsykologi
 • Kan vurdere betydningen av personlighetspsykologi for andre områder innen psykologi og andre faglige disipliner.

Innhold

Personlighetspsykologi gir en dypere og bredere presentasjon av ulike teoretiske perspektiver innenfor personlighetspsykologi og med særlig fokus på personlighetens struktur, dynamikk og utvikling. Emnet utdyper de viktigste faglige domener (trekk og taksonomier, biologi, genetikk, motivasjon, intrapsykiske og psykodynamiske prosesser, kognitiv, sosial, kultur, tilpassing, mestring og helse). Emnet gir også en innføring i testmetodikk, vanlige brukte tester og etiske perspektiver knyttet til bruk av personlighetstester. I tillegg vektlegges anvendte perspektiver og implikasjoner for sosial tilpasning, arbeidsliv og helse i bred forstand, herunder personlighetsmessige avvik. Emnet inneholder også en praktisk rettet kursdel med øvelser i bruk av tester og andre metoder for en normalpopulasjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvelser, PBL-gruppeundervising, nettundervisning, veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på obligatorisk seminarundervisning (vanligvis fire av fem seminarer) og godkjent innlevering av skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon. Nærmere informasjon (om f.eks. antall, omfang, tid, innhold, form) gis av emneansvarlig ved semesterstart.

Eksamen

24 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.