Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY2203/1 Psykologiske forskningsmetoder II

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Kandidaten skal ha kunnskap til å drøfte:

  • Hvordan ulike analysemetoder bygger på forskjellige forutsetninger og passer til ulike typer forskningsspørsmål
  • Forskjellige former for innsamling og transkripsjon av kvalitative data
  • Forskjellige former for empirisk drevet og teoridrevet kvalitativ analyse
  • Forskjellige multivariate statistiske analyser
  • Dimensjonalitet og ulike effekter: Lineære og ikke-lineære, direkte og indirekte, samt additive og interaktive
  • Kunnskapsoppsummering og formidling av kvalitativ og kvantitativ forskning

Ferdighetsmål

Kandidaten skal kunne:

  • Gjennomføre empirisk drevet og teoretisk drevet kvalitativ analyse med bruk av MAXQDA
  • Gjennomføre faktoriell og multivariat varians- og kovariansanalyse, multippel og logistisk regresjonsanalyse, samt odds ratio med bruk av SPSS
  • Tolke analyseresultater og vurdere teoretiske og praktiske implikasjoner
  •  Vurdere forskningskvalitet, samt drøfte egen og andres metodebruk, bl.a. publiserte studier

Innhold

Emnet bygger på PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I og gir videre kunnskap og ferdigheter innen kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. I kvalitativ metode gis det grundigere kunnskap om datainnsamling og etnografi, transkripsjon, dataanalyse, samt formidling. Det gis kunnskap om analysemetodene innholdsanalyse og tematisk analyse, Grounded Theory, fenomenologisk analyse og Interpretative Phenomenological Analysis, narrativ analyse, diskursanalyse og samtaleanalyse. Det gis opplæring og øvelse i empirisk og teoretisk drevet kvalitativ analyse med analyseprogrammet MAXQDA. I kvantitativ metode gis det kunnskap om og øvelse i faktoriell og multivariat varians- og kovariansanalyse, både mellomgruppe-, innengruppe- og blandet analyse, multippel og logistisk regresjonsanalyse, samt odds ratio. I praktiske øvelser benyttes statistikkprogrammet SPSS. Det gis kunnskap om tradisjonelle og systematiske litteraturstudier, meta-analyse og meta-syntese, samt prinsipal komponent- og faktoranalyse. Det legges vekt på tolkning av analyseresultater, samt vurdering av teoretiske og praktiske implikasjoner.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, praktiske øvelser, gruppearbeid, veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på obligatorisk seminarundervisning (vanligvis fire av fem seminarer) og godkjent innlevering av skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon. Nærmere informasjon (om f.eks. antall, omfang, tid, innhold, form) gis av emneansvarlig ved semesterstart.

Eksamen

Skoleeksamen 4 timer