Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY2202/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studentene: 

grunnleggende kjennskap til og kunnskaper om:

  • psykologiske teorier og problemstillinger innen  Arbeids- og organisasjonspsykologi
  • psykososiale aspekter av arbeidslivet
  • forskning knyttet til psykologiske aspekter innen organisasjon og arbeidsliv
  • arbeidsforhold og påvirkning på mental helse og trivsel
  • organisatoriske faktorer for arbeidsroller og arbeids innhold
  • organisasjons- kultur, endrings, og rekrutterings prosesser
  • individuelle faktorer som påvirke arbeidsforhold og tilpasninger til arbeidslivet

praktiske ferdigheter i

  • kritisk analyse av teoretiske og praktiske tilnærminger av problemstillinger i arbeidslivet
  • tolkning og formidling av psykologiske teorier, forskning og praktiske tilnærminger innen arbeids- og organisasjonspsykologi

Innhold

Emnet gir en innføring i teoretisk og kritisk analyse av noe viktigere tema innenfor arbeids- og organisasjons- psykologi. Emnet tar for seg viktige problemstillinger og teorier for å belyse prosesser rundt organisasjonskultur, ledelse, personalarbeid og hvordan miljø, psyko-sosiale og individuelle prosesser påvirker og blir påvirket av arbeidsplassen - gjennom en kritisk gjennomgang av generelle psykologiske teorier og forskning innenfor organisasjon og arbeidsliv.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger kombinert med seminar, øvelser og arbeidskrav. Engelsk og Skandinavisk språklig undervisningsmateriale blir benyttet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på obligatorisk seminarundervisning (vanligvis fire av fem seminarer) og godkjent innlevering av skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon. Nærmere informasjon (om f.eks. antall, omfang, tid, innhold, form) gis av emneansvarlig ved semesterstart.

Eksamen

4-timers skriftlig dagseksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen