Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY2201/1 Utviklingspsykologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjengi og vise forståelse for sentrale utviklingspsykologiske teorier.
 • kan gjøre rede for forhold som påvirker utvikling frem til voksen
  alder, og har forståelse for det komplekse samspillet mellom individet og det
  sosiale miljøet.
 • kan vurdere ulike forskningsmetoder som brukes innen utviklingspsykologi.
 • forstår og kan vurdere moderne utviklingspsykologiske forskningsresultater og anvendelse av disse.

 

Ferdighetsmål:

Studenten

 • kan bruke teorier innenfor faget til å forstå og forklare barns utvikling og utvikling utfra et livsløpsperspektiv.
 • kan drøfte teoriene i lys av empiriske studier.
 • kan observere barn i samspill og systematisere informasjonen, og får innføring i ICDP (International Child Development Programme) og andre intervensjonsverktøy.
 • kjenner til testing og scoring.

 

Generell kompetanse:

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale tradisjoner innen utviklingspsykologi og kan forholde seg kritisk til disse.
 • kan lese og forstå engelsk faglitteratur.
 • kan tenke selvstendig rundt utviklingspsykologiske problemstillinger og formidle engelsk fagstoff i en skriftlig oppgave.

Innhold

Utviklingspsykologien gir er innføring i sentrale temaer og aspekter ved normal utvikling hos barn. Viktige temaer er: Menneskets kognitive, personlighetsmessige, biologiske, psykologiske og sosiale utvikling i fasene fra fødsel, via barne- og ungdomstiden til voksen alder. Sentralt i utviklingsperspektivet er kognisjon, persepsjon, personlighet, emosjoner og sosiale relasjoner, og hvordan disse områdene gjensidig påvirker hverandre gjennom livsløpet. 

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstudier, forelesninger, øvelser, film, observasjonstrening og skriveseminar. Studentaktivitet tillegges stor betydning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på obligatorisk seminarundervisning (vanligvis fire av fem seminarer) og godkjent innlevering av skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon. Nærmere informasjon (om f.eks. antall, omfang, tid, innhold, form) gis av emneansvarlig ved semesterstart.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen