Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY1008/1 Sosialpsykologi

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Kandidatene skal kunne gjengi og ha en forståelse av fagbegreper og ulike perspektiver på faget. De skal kjenne til sentrale sosialpsykologiske fenomener, prosesser og teorier.
  • Kandidatene skal kunne vurdere ulike forskningsmetoder og forskningsresultater innenfor sosialpsykologi.

 

Ferdighetsmål:

  • Kandidatene kan bruke teorier innenfor sosialpsykologi til å forstå og forklare sosiale fenomener og praktiske eksempler fra virkeligheten. 
  • Videre kan de skrive en selvstendig akademisk oppgave der de anvender begreper, empiri og teori fra pensum for å belyse en problemstilling. De kan innhente, bearbeide og presentere data, samt knytte dette til relevant teori. 
  • Kandidatene kan vurdere og gi tilbakemeldinger på andres oppgaver.

 

Generell kompetanse:

  • Har grunnleggende kunnskap om sentrale tradisjoner innen sosialpsykologien, kan diskutere deres styrker og se dem i et kritisk perspektiv. 
  • Kan formidle sentralt fagstoff i en skriftlig oppgave. 

Innhold

Emnet gir en innføring i menneskets relasjoner til andre, herunder også menneskets funksjon i grupper og sosiale systemer.

Sosialpsykologi omhandler sosial tenkning, påvirkning og prosesser som foregår mellom mennesker.

• Sosial tenkning: oppfatninger og vurderinger av seg selv og andre, av sosiale situasjoner, identitet og holdninger.
• Sosial påvirkning: konformitet og lydighet, overtalelse, påvirkning i grupper og kultur.
• Sosiale relasjoner: fordommer, aggresjon, hjelpsomhet, tiltrekning og konflikter mellom grupper.

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstudier, forelesninger, øvelser, film og skriveseminar. Studentaktivitet tillegges stor betydning.

Emnet er åpent for utvekslingsstudenter. Undervisningen foregår på engelsk og pensum er på engelsk. Eksamen gis både på engelsk og norsk. Studentene kan velge om de vil besvare eksamen på engelsk eller norsk. Det gis anbefaling til ikke-obligatorisk støttelitteratur på norsk.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på obligatorisk seminarundervisning (vanligvis fire av fem seminarer) og godkjent innlevering av skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon. Nærmere informasjon (om f.eks. antall, omfang, tid, innhold, form) gis av emneansvarlig ved semesterstart.

Eksamen

4-timers individuell skriftlig skoleeksamen