Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY1007/1 Psykologiske forskningsmetoder I

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Kandidaten skal ha kunnskap til å drøfte:

  • Vitenskapsfilosofisk bakgrunn for ulike tilnærminger til forskning
  • Forskningsspørsmål, forskningsdesign og utvalg
  • Konseptualisering, måling og datainnsamling, samt registrering og transkribering av data
  • Kvantitative og kvalitative analysemetoder
  • Hypotesetesting, effektstørrelser, konfidensintervall, statistisk signifikans og statistisk styrke
  • Forskningskvalitet, etikk, nytteverdi og formidling

Ferdighetsmål

Kandidaten skal kunne gjennomføre alle faser i et forskningsprosjekt:

  • Formulere problemstilling, bestemme populasjon, velge utvalg, velge forskningsdesign og teste hypoteser
  • Definere konsepter og operasjonalisere disse, velge metode for datainnsamling og registrere data
  • Gjennomføre statistiske analyser med bruk av SPSS, tolke resultater, vurdere implikasjoner, samt formidle dette
  • Vurdere forskningskvalitet, forskningsetikk og nytteverdien ved forskning

Innhold

Emnet gir en generell innføring i både kvantitative og kvalitative psykologiske forskningsmetoder, metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer. Det legges vekt på forståelse for sammenhengen mellom ulike typer forskningsspørsmål og ulike former for forskningsdesign, samt forutsetninger for anvendelsen av disse. Videre gir emnet kunnskaper om utvalg, måling, datainnsamling og formidling. Emnet gir en kort innføring i kvalitative analysemetoder og en mer omfattende innføring i de mest brukte kvantitative analysemetodene: Beskrivende statistikk, t-test, kjikvadrat-analyse, enveis variansanalyse, samt korrelasjon og enkel regresjon. I tillegg til generell kunnskap legges det også vekt på tolkning av analyseresultater og praktisk øvelse på analyseferdigheter med bruk av statistikkverktøyet SPSS.

Arbeids- og undervisningsformer

Forlesninger, seminarier, selvstudier.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på obligatorisk seminarundervisning (vanligvis fire av fem seminarer) og godkjent innlevering av skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon. Nærmere informasjon (om f.eks. antall, omfang, tid, innhold, form) gis av emneansvarlig ved semesterstart.

Eksamen

4 timers skoleeksamen