Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY1006/2 Innføringsemne II/Examen facultatum (psykologi)

Læringsutbytte

Examen facultatum for psykologi gir studenten

 • grunnleggende kunnskaper om
  • noen sentrale tema i politisk-filosofiske og etiske teoriers historie
  • sammenhenger mellom generelle tema i etikk og enkelte fagetiske tema i psykologifaget
  • grunnleggende vitenskapsfilosofiske tema som vitenskapelige forklaringer, sentrale modeller for vitenskapelig utvikling, særtrekk ved psykologifaglige tenkemåter og forklaringstyper
 • grunnleggende ferdigheter i
  • å identifisere strukturen i fremstillinger av vitenskapelige resultater og til å forholde seg kritisk til slike framstillinger
  • å skille mellom umiddelbare, intuitive tanker om spørsmål av psykologisk natur og psykologifaglige vurderinger

Innhold

Examen facultatum for psykologi er, sammen med Examen philosophicum for psykologi (PSY 1004), allmenndannende innføringsemner i filosofiens og psykologiens historie, i språk og argumentasjon, vitenskapsfilosofi og etikk, inkludert forskningsetikk.

PSY 1006 gir en innføring i den politiske filosofiens og etikkens historie og i grunnleggende vitenskapsfilosofiske tema som strukturen i vitenskapelige funn, hva som menes med vitenskapelig forklaring og en innføring i kritisk tenkning omkring problemstillinger som er særegne for psykologi som fag og vitenskap.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med emnet Examen facultatum for psykologi består av deltakelse i forelesninger og arbeid med obligatoriske skriftlige innleveringsoppgaver (arbeidskrav—se nedenfor) i seminar og i små grupper eller individuelt. Emnet er lærebokbasert, men kan omfatte en begrenset bruk av originalmateriale.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Studenten skriver og leverer to skriftlige oppgaver på inntil 1400 ord over oppgavetema fra pensum, for kommentar og godkjenning. I tillegg til arbeid med pensummaterialet skal de skriftlige oppgavene tjene til å gi øvelse i å innfri krav til tone, saklighet og kildebruk/ referanser i akademisk og vitenskapelig tekst.

Emneansvarlig kan velge å gi ulike oppgavetekster til ulike deler av kullet. Eksempel på gode besvarelser kan gjøres tilgjengelig for kullet, på Fronter.

For å få gå opp til eksamen kreves

 • to godkjente arbeidskrav /innleveringsoppgaver. Dersom en oppgave ikke godkjennes ved første gangs innlevering skal den bearbeides og leveres på nytt, normalt innen en uke.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen. Tekstmateriale som grunnlag for eksamensoppgaver kan gjøres tilgjengelig for studentene før eksamen.