Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY1005/1 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie

Læringsutbytte

Gi grunnlag for en reflektert forståelse av psykologisk kunnskap, samtidig som det søker å gi et bilde av de mange muligheter som moderne psykologi gir i arbeid med mennesker gjennom en første innføring i sentrale emner som kognitiv psykologi, biologisk psykologi, personlighetspsykologi, klinisk psykologi og utviklingspsykologi.

Innhold

Emnet gir en introduksjon i psykologi som fag og vitenskap, dvs. i fagets problemstillinger, teorier og forskningsresultater. Dette betyr at faget skal formidle noen av de viktigste bidrag psykologien har gitt til forståelsen av mennesket, men også til forståelsen av atferd hos andre organismer. Historiedelen gir en oversikt over psykologiens utvikling som selvstendig vitenskap og faglig disiplin. Innføring i de viktigste teoretiske skoleretninger med de respektive metodiske, faglige, etiske og andre perspektiver er sentralt sammen med omtale av psykologiens relasjon til andre vitenskapsgrener og faglige disipliner. Emnet tilfører også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling som Wundt, Pavlov, Skinner og Freud.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nettundervisning, veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på obligatorisk seminarundervisning (vanligvis fire av fem seminarer) og godkjent innlevering av skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon. Nærmere informasjon (om f.eks. antall, omfang, tid, innhold, form) gis av emneansvarlig ved semesterstart.

Eksamen

Emnet har to deleksamener:

1) Innføring i psykologi: 4 timers individuell skoleeksamen (teller 60% av samlet karakter)

2) Psykologiens historie: 24 timers individuell hjemmeeksamen (teller 40% av samlet karakter)

 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Begge deleksamener må være bestått for at emnet skal være bestått.