Language: NOR | ENG
2021/2022

PSY1004/2 Examen Philosophicum - for psykologi

Læringsutbytte

Emnet skal gi: 

 • grunnleggende kunnskaper om:
  • menneskesynets historie, inkludert synet på menneskets art som et resultat av evolusjon
  • noen sentrale ideer i utviklingen av vår forståelse av kunnskap, sinn, handling.
 • praktiske ferdigheter i
  • å tolke andres utsagn og oppfatninger, særlig skriftlige, selv formulere utsagn og oppfatninger med tanke på god forståelighet og å formulere ulike former for definisjoner,
  • å forstå grunnleggende argumentasjonstyper og å utforme egne argumenter og gi begrunnelser for og reise innvendinger mot oppfatninger i akademisk kontekst,
  • å innfri krav til tone, saklighet og kildebruk i akademisk og vitenskapelig tekst.

Innhold

Examen philosophicum for psykologi (PSY 1004) er, sammen med Examen facultatum for psykologi (PSY 1006), allmenndannende innføringsemner i filosofiens og psykologiens historie, språk og argumentasjon, vitenskapsfilosofi og etikk, inkludert forskningsetikk.

Examen philosophicum PSY 1004 gir en innføring i filosofiens og psykologiens historie og en innføring i språk og argumentasjon, som omfatter øvelse i å tolke og framstille utsagn og oppfatninger, egne og andres. Videre gis øvelse i å formulere ulike former for definisjoner, i å analysere argumentasjon og utforme egne argumenter ved å gi begrunnelser for og reise innvendinger mot oppfatninger i en akademisk kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med emnet består av deltakelse i forelesninger og arbeid med obligatoriske skriftlige innleveringsoppgaver (arbeidskrav—se nedenfor) i seminar og i små grupper eller individuelt. Emnet er lærebokbasert, men kan omfatte en begrenset bruk av originalmateriale.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Studenten skriver og leverer to skriftlige oppgaver på inntil 1400 ord over oppgavetema fra pensum, for kommentar og godkjenning. I tillegg til arbeid med pensummaterialet skal de skriftlige oppgavene tjene til å gi øvelse i å innfri krav til tone, saklighet og kildebruk/ referanser i akademisk og vitenskapelig tekst.

Emneansvarlig kan velge å gi ulike oppgavetekster til ulike deler av kullet. Eksempel på gode besvarelser kan gjøres tilgjengelig for kullet, på Fronter. Mindre justeringer i oppgavetekst før innlevering av godkjent arbeidskrav for evaluering kan forekomme.

For å få gå opp til eksamen kreves:

 • to godkjente arbeidskrav /innleveringsoppgaver. Dersom en oppgave ikke godkjennes ved første gangs innlevering skal den bearbeides og leveres på nytt, normalt innen en uke.
 • at studenten består en breddetest (flervalgsprøve) i pensummaterialet. Testen bedømmes som godkjent /ikke godkjent. Det gis inntil to forsøk.

Eksamen

2 ukers hjemmeoppgave, inntil 1500 ord.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle, så lenge krav til referanser, kildeliste etc. overholdes