Language: NOR | ENG
2021/2022

3JUS360 Medierett, personvern og digitalisering

Læringsutbytte

Emnet skal gi kompetanse om de mest sentrale rettsregler som knytter seg til personvern, herunder digitalisering, bruk av rettighetsbeskyttet tekst, fotografier, musikk m.m. knyttet til plattformer og andre medier
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • kjenner til de mest relevante reglene som knytter seg til personvern
  • kjenner til de mest sentrale reglene som regulerer beskyttelse og bruk av åndsverk
  • kjenner til naborettigheter og andre rettigheter

Ferdigheter

Studenten

  • kan løse enkle, praktiske problemstillinger knyttet opp mot personvern, herunder ytringsfrihet, åndsverklovgivningen, og gjenkjenne juridiske, og særlig rettighetsbaserte problemstillinger.

Generell kompetanse

Studenten

  • har økt forståelse for juridiske problemstillinger.  

Innhold

  • personvernreglene, norsk lovgivning og internasjonale regler
  • sentrale rettsregler innenfor opphavsrett og andre rettigheter
  • analog og digital bruk av åndsverk, og andre rettigheter og regler som gjelder utøvende kunstnere, katalogreglene m.m.
  • regler om ytringsfrihet og begrensninger i denne.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Case vil bli brukt for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • To individuelle innleveringsoppgaver

 

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell eksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Norges lover.