Language: NOR | ENG
2021/2022

JUS2008/1 Menneskerettigheter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de sentrale menneskerettslige problemstillinger i norsk rett og i EMK-retten.
 • har kunnskap om samspillet mellom norsk nasjonal rett og EMK-retten.
 • har kunnskap om hvordan den europeiske menneskerettighetsdomstolen EMD gjennom sin rettsskapende virksomhet påvirker nasjonal rett i Norge.

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere sentrale menneskerettslige problemstillinger.
 • kan drøfte og løse menneskerettslige problemstillinger.

Innhold

Emnet

 • omhandler de grunnleggende krav individet kan stille til myndighetene i Norge og innenfor det europeiske menneskerettighetssamarbeidet (Europarådet).
 • omhandler menneskerettighetene slik de er beskyttet gjennom den norske grunnloven og andre norske rettskilder, samt gjennom den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).
 • legger spesiell vekt på de rettsavgjørelser som foreligger fra norske domstoler og den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Arbeids- og undervisningsformer

 • Selvstendig kildestudium
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid m/oppgaveløsning
 • Miniseminar
 • Veiledning
 • Oppgaveskriving

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er ett obligatorisk arbeidskrav i emnet som må leveres innen fastsatt frist og bli godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg for eksamen.

Eksamen

6 timers skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Lovsamling, lov-, forskrifts- og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.

Se informasjonshefte utarbeidet i det enkelte emnet for utdypende opplysninger.