Language: NOR | ENG
2021/2022

JUS2006/1 Norske og internasjonale rettslige institusjoner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om det dynamiske samspillet mellom statsmaktene.
 • har kunnskap om det dynamiske mellom nasjonal og internasjonal rett.
 • har kunnskap om hvorledes samspillet mellom statsmaktene og mellomnasjonal rett virker inn på utformingen og tolkningen av retten.

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over samspillet mellom makt, politikk og rett.
 • kan identifisere teoretiske og praktiske rettsspørsmål innenfor de tre emneområdene emnet omfatter.
 • kan drøfte og løse teoretiske og praktiske rettsspørsmål innenfor de tre emneområdene emnet omfatter.

 

 

 

Når kurset er gjennomført skal studentene kunne gjøre rede for det dynamiske samspillet mellom statsmaktene og mellom nasjonal og internasjonal rett og hvorledes dette virker inn på utformingen av og tolking av retten. Studentene skal også kunna reflektere over samspillet mellom makt, politikk og rett.

Videre skal studentene kunne identifisere, drøfte og løse teoretiske og praktiske rettsspørsmål innenfor de 3 emneområdene som emnet omfatter.

Innhold

Generelt:

 • De viktigste rettslige institusjonene nasjonalt og internasjonalt innenfor hvert av de tre emneområdene.
 • Sentrale rettslige begreper fra hvert av de tre emneområdene emnet omfatter.
 • Rettskildeprinsippene innenfor hvert av de tre emneområdene emnet omfatter.

Spesielt for hvert delemne:

Statsforfatningsretten:

 • Stortingets kompetanse når det gjelder lovgivning, bevilgninger og skattlegging.
 • Regjeringens oppgaver og generelle kompetanse, herunder vedrørende utenriksstyre.
 • Prinsippet om domstolenes uavhengige stilling.

Folkeretten:

 • Folkerettens regler om forholdet mellom stater og om mellomstatlige organisasjoner.
 • Rettskildene i folkeretten.
 • Hovedprinsippene om folkerettens stilling i forhold til nasjonal rett.
 • Hva som kjennetegner en stat og reglene om statsterritorium og jurisdiksjon.
 • Reglene om inngåelse og tolkning av traktater.
 • Reglene om statlig maktbruk og intervensjon.
 • Internasjonal tvisteløsning.
 • Prinsippene FN bygger på, og FN-organenes kompetanse.

EU/EØS-retten:  

 • De rettslige institusjonene og regeldannelsen innenfor den europeiske unionen (EU) og det europeiske samarbeidsområdet (EØS).
 • Hovedtrekkene ved EU- og EØS-avtalen og institusjonene innenfor EØS-samarbeidet.
 • Lovgivningsprosessen innenfor EU og EØS.
 • Overvåkingssystemet innenfor EU og EØS.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Selvstendig kildestudium
 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid m/oppgaveløsning
 • Veiledning
 • Oppgaveskriving

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er ett obligatorisk arbeidskrav i emnet som må leveres til fastsatt frist og bli godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen inntil 6 timer med begrenset adgang til å benytte hjelpemidler.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Lovsamling, lov-, forskrifts- og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.

Se informasjonshefte utarbeidet i det enkelte emnet for utdypende opplysninger.