Language: NOR | ENG
2021/2022

JUS2005/2 Forvaltningsrett II

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de særlige metodiske problemstillingene i alminnelig forvaltningsrett.
 • har kunnskap om det juridiske kompetansebegrepet, herunder forholdet mellom ulike typer kompetanse.
 • har kunnskap om personelle kompetansespørsmål, herunder delegasjon.
 • har kunnskap om materielle kompetansespørsmål, herunder kravet om hjemmel ved inngrep (legalitetsprinsippet), og hvordan dette kommer til uttrykk i Grunnloven og EM.
 • har kunnskap om forholdsmessighet (proporsjonalitet) som potensiell skranke for forvaltningens myndighetsutøvelse, basert på norsk rett, EØS-rett og EMK.
 • har kunnskap om skillet mellom rettsanvendelsesskjønn og forvaltningsskjønn, og betydningen av skillet for domstolenes kontroll med forvaltningen, og grensene for utøvelsen av forvaltningsskjønn.
 • har kunnskap om adgangen for forvaltningen til å stille vilkåret for begunstigende vedtak, til å inngå forvaltningsavtaler og til å forhåndsbinde forvaltningsmyndighet.
 • har kunnskap om rettslige konsekvenser av brudd på reglene om forvaltningens kompetanse, primært om når vedtak blir ugyldige.
 • har kunnskap om utvalgte temaer for miljøretten og velferdsretten, med vekt på å vise hvordan den spesielle forvaltningsretten illustrerer og samvirker med den generelle forvaltningsretten.

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke generelle forvaltningsrettslige prinsipper til å analysere og løse problemstillinger fra ulike områder av offentlig forvaltning, inkludert gjennom bruk av særlovgivning, forskrifter eller andre rettskilder som ikke har vært uttrykkelig dekket i løpet av emnet.
 • kan innhente og systematisere rettslig relevant materiale, og gjennom dette identifisere relevante problemstillinger, og analysere disse på selvstendig grunnlag ut fra et sammensatt rettskildebilde.
 • kan kritisk vurdere den normative holdbarheten av ulovfestet forvaltningsrett, i lys av grunnleggende hensyn som rettssikkerhet.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan tilegne seg ny juridisk kunnskap.
 • kan systematisere og analysere komplekst juridisk stoff, også basert på nye rettskilder.
 • kan formidle juridiske analyser, og gi råd og ta standpunkt basert på disse.
 • kan presentere og argumentere for egne vurderinger og konklusjoner.
 • kan arbeide selvstendig.

Innhold

 • Metodiske problemstillinger i alminnelig forvaltningsrett.
 • Det juridiske kompetansebegrepet, herunder forholdet mellom ulike typer kompetanse.
 • Personelle kompetansespørsmål, herunder delegasjon.
 • Materielle kompetansespørsmål, herunder kravet om hjemmel ved inngrep (legalitetsprinsippet), og hvordan dette kommer til uttrykk i Grunnloven og EM.
 • Forholdsmessighet (proporsjonalitet) som potensiell skranke for forvaltningens myndighetsutøvelse, basert på norsk rett, EØS-rett og EMK.
 • Skillet mellom rettsanvendelsesskjønn og forvaltningsskjønn, og betydningen av skillet for domstolenes kontroll med forvaltningen, og grensene for utøvelsen av forvaltningsskjønn.
 • Adgangen for forvaltningen til å stille vilkåret for begunstigende vedtak, til å inngå forvaltningsavtaler og til å forhåndsbinde forvaltningsmyndighet.
 • Rettslige konsekvenser av brudd på reglene om forvaltningens kompetanse, primært om når vedtak blir ugyldige.
 • Utvalgte temaer for miljøretten og velferdsretten, med vekt på å vise hvordan den spesielle forvaltningsretten illustrerer og samvirker med den generelle forvaltningsretten.
 • Ved Høgskolen i Innlandet er forvaltningsrettsfaget delt i to. Forvaltningsrett I handler om saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, og gir en generell innføring i forvaltningsretten som helhet. Forvaltningsrett II (JUS2005) går nærmere inn på de resterende delene av forvaltningsretten, altså forvaltningens materielle og personelle kompetanseregler, samt reglene om ugyldighet. Forvaltningsrett II inneholder også to deler av den spesielle forvaltningsretten (miljørett og velferdsrett), som brukes for å illustrere de generelle reglene.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Skriftlig innleveringsoppgave
 • Seminarer
 • Veiledning i grupper
 • Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Innlevering av individuell besvarelse av en oppgave som i omfang tilsvarer eksamen i emnet. Denne oppgaven må leveres inn og bli godkjent for at studenten skal kunne framstille seg for eksamen.

Eksamen

 • 6 timer skriftlig skoleeksamen
 • Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Lovsamling og særtrykk
 • Domssamling

Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.