Language: NOR | ENG
2021/2022

JUS2003/2 Tingsrett

Læringsutbytte

Ved bestått eksamen har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten har kunnskap om

 • rettsnormene innen tingsrett, herunder de hensyn rettsnormene bygger på
 • begrepet om eiendomsrett
 • forutsetninger for og begrensninger i den private eiendomsretten, herunder grenser for utøvelse av eierrådighet
 • rettsnormene som gjelder for bruksrettigheter
 • rettsnormene som gjelder for sameier
 • rettsnormene som gjelder mellom eiendommer
 • hevd
 • rettsvernsnormer og –registre
 • forholdet mellom privat eierrådighet og offentligrettslig regulering
 • konstitusjonelt og internasjonalt vern av eiendomsretten
 • forholdet mellom ekspropriasjon og andre offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger
 • offentligrettslige rettsnormer om bruk og utnyttelse av fast eiendom
 • de metodiske problemstillingene som aktualiseres innen tingsrett
 • allemannsrett
 • allmenningsrett

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere og drøfte seg frem til faglig forsvarlige løsninger på tingsrettslige problemstillinger
 • identifisere de metodiske problemstillingene som aktualiseres ved drøftelse av tingsrettslige problemstillinger
 • innhente og systematisere rettslig relevant materiale
 • balansere hensynet til privat eiendomsrett og hensynet til motstående interesser – og gjøre greie for denne balansen
 • formidle all tilegnet kunnskap (se ovenfor) på en strukturert, presis og klar måte både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Studenten kan

 • tilegne seg ny kunnskap innen fagfeletet og tilgrensende fag
 • bruke tilegnet kunnskap innen tingsrett til å håndtere tingsrettslige problemstillinger i spesifikke rettstvister
 • utrede tingsrettslige spørsmål på generelt grunnlag, uavhengig av en spesifikk rettstvist
 • arbeide selvstendig og i grupper

Innhold

 • Rettsnormene innen tingsrett, herunder de hensyn rettsnormene bygger på
 • Begrepet om eiendomsrett
 • Forutsetninger for og begrensninger i den private eiendomsretten, herunder grenser utøvelse av eierrådighet
 • Rettsnormene som gjelder for bruksrettigheter
 • Rettsnormene som gjelder for sameier
 • Rettsnormene som gjelder mellom eiendommer
 • Rettsnormene som gjelder hevd
 • Rettsvernsnormer og –registre
 • Forholdet mellom privat eierrådighet og offentligrettslig regulering
 • Det konstitusjonelle og internasjonale vernet av eiendomsretten
 • Forholdet mellom ekspropriasjon og andre offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger
 • Offentligrettslige rettsnormer om bruk og utnyttelse av fast eiendom
 • Metodiske problemstillinger som aktualiseres innen tingsrett
 • Allemannsrett
 • Allmenningsrett

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminar
 • Veiledning i grupper
 • Oppgaveløsning
 • Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig oppgave.

Eksamen

6 timers individuell, skriftlig skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Lovsamling, lov-, forskrifts- og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.