Language: NOR | ENG
2021/2022

JUS2002/1 Pengekravsrett

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hovedtrekkene i lovgivningen om forbrukervern i kredittforhold, i første rekke finansavtaleloven.
 • har kunnskap om relevant lovgivning for pengekravsrettslige spørsmål, som f.eks. lovene om foreldelse, gjeldsbrev, forsinkelsesrente o.l.
 • har kunnskap om rettsreglene for samskyld, regress, gjeldsovertakelse, renteplikt, riktig oppgjør av pengefordringer, motregning, oppgjørskorreksjon, virkningene av mislighold, kreditormora, foreldelse og alminnelige regler om endring i kreditor- og debitorstilling.
 • har kunnskap om rettsutviklingen i domspraksis, særlig de viktigste høyesterettsdommene fra de siste 100 år.
 • har kunnskap om metodiske spørsmål av betydning for løsningen av pengekravsrettslige problemstillinger.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende pengekravsrettslige lovregler.
 • kan anvende ulovfestede pengekravsrettslige regler.
 • kan løse spørsmål om betalingsforpliktelser både på forbruker- og næringsområdet, samt kunne håndtere samspillet mellom deklaratorisk lov og ikke lovfestede prinsipper.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig ved håndteringen av pengekravsrettslige spørsmål - i form av teoretisk utredning av gjeldende rett, rådgivning om valg av gode betalings- og dokumentformer, samt avgjøre en tvist på en rettslig forsvarlig måte (dommerrollen).

Innhold

 • Faget har forbindelseslinjer til andre fag, særlig Kontraktsrett II.
 • I JUS2002 Pengekravsrett skal studentene lære rettsreglene for betalingsforpliktelser innen både offentlig rett og privatrett.
 • Rettsreglene om betalingsforpliktelser innen privatrett og offentlig rett. Mens andre fag avgjør vilkårene for når det oppstår pengekrav, er pengekravsretten i hovedsak innrettet på fellesregler for betalingsforpliktelser som allerede er gyldig stiftet, uansett rettsområde. 
 • Vederlagskrav i gjensidig bebyrdende kontrakter.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Selvstendig kildestudium
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid med oppgaveløsning og diskusjoner
 • Storgruppeundervisning
 • Individuell veiledning
 • Oppgaveskriving

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Å skrive, innlevere og få godkjent én oppgave. Arbeidskravet er obligatorisk og må være bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

6 timers skriftlig skoleeksamen

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Lovsamling, domssamling, lov-, forskrifts- og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.

Se informasjonshefte utarbeidet i det enkelte emnet for utdypende opplysninger.