Language: NOR | ENG
2021/2022

JUS2001/1 Kontraktsrett II

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om og oversikt over det komplekse rettsstoffet i kontraktsretten, bl.a. ved å kjenne til de viktigste kontraktlovene i den spesielle kontraktsretten.
 • har kunnskap om og oversikt over de alminnelige ulovfestede kontraktsrettslige prinsippene, herunder hvordan rettsregler og prinsipper forklares og vurderes i kritisk dialog mellom teori og praksis.
 • har kunnskap om kontraktsrettens særskilte metode, særlig hvor kontraktstypen er ulovfestet.
 • har kunnskap om rettsutviklingen i domspraksis, særlig de viktigste høyesterettsdommene fra de siste 30 år.
 • har kunnskap om reglene for kontraktsbrudd og misligholdsbeføyelse.
 • har kunnskap om samspillet mellom internasjonale utviklingstrekk og norsk kontraktsrett.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende spesielle kontraktslover av preseptorisk eller deklaratorisk natur, med særlig vekt på spørsmål der lovteksten må ses i sammenheng med eventuell internasjonale forankring, lovtekstens forarbeider, lovformål, samt bransjekutyme og domspraksis.
 • kan anvende de alminnelige kontraktsrettslige prinsippene til løsning av rettsspørsmål for kontraktstyper som ikke er lovregulert, og håndtere de metodiske utfordringene dette gir, samt kunne håndtere samspillet mellom deklaratorisk lov og ikke lovfestede prinsipper.
 • kan mestre tolkning av kontrakter både på forbruker- og næringsområdet, samt kunne håndtere samspillet mellom deklaratorisk lov og ikke lovfestede prinsipper.
 • kan utrede og utlede rettsskapende bidrag fra domstolene, med særlig vekt på praksis fra Høyesterett.
 • kan skille mellom sikre og usikre løsninger av rettslige spørsmål. I sistnevnte tilfelle være i stand til å argumentere juridisk forsvarlig både når det gjelder den beste eller riktigste løsning - og når det gjelder hensyn som kan tale for og imot tenkelige løsninger i gitte tilfeller.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig ved håndtering av kontraktsrettslige problemer - i teoretisk utredning av hva som antas å være gjeldende rett i gitte tilfelle, i rådgivning basert på riktig forståelse av rettsreglene og et godt utviklet skjønn, ved utenrettslig forebygging av tvister (f.eks. redigere en kontrakt), eller avgjøre en tvist på en rettslig forsvarlig måte (dommerrollen).

Innhold

 • Kontraktsrett II bygger videre på Kontraktsrett I som omfatter avtaleinngåelsen, fullmakter og ugyldighet.
 • Alminnelig og spesiell kontraktsrett.
 • Kontraktspartenes plikter overfor hverandre; f.eks. kontraktstolkning, problemer med kontraktsopphør og -revisjon, misligholdslæren osv.
 • Reglene for kontrakters oppfyllelse i tiden etter avtaleslutning.
 • Læren om de generelle, ulovfestede kontraktsrettslige prinsipper som utfyller de lovfestede reguleringene av ulike kontraktstyper ide særskilte kontraktslovene.
 • Tyngdepunktet i det faglige innholdet er kontraktsbruddet, og således hvilke misligholdsbeføyelser kreditor kan påberope seg ved debitors oppfyllelsessvikt.
 • Skjæringspunktet mellom spesiell og allmenn kontraktsrett.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Selvstendig kildestudium.
 • Forelesninger med emneansvarlig faglærer og/eller gjesteforeleser.
 • Gruppearbeid med oppgaveløsning og diskusjoner.
 • Storgruppeundervisning og «mock trials» med emneansvarlig faglærer.
 • Individuell veiledning med emneansvarlig faglærer.
 • Manuduksjoner og oppsummeringsforelesninger før eksamen.
 • Oppgaveskriving, både frivillige og obligatoriske.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Å skrive, innlevere og få godkjent én oppgave. Arbeidskravet er obligatorisk og må være bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. 

Eksamen

6 timer individuell, skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Lovsamling, domssamling, lov-, forskrifts- og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.

Se informasjonshefte utarbeidet i det enkelte emnet for utdypende opplysninger.