Language: NOR | ENG
2021/2022

JUS1051/1 Dynamisk tingsrett

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har god forståelse av

- Reglene om løsning av rettighetskollisjoner, herunder legitimasjonsreglene i gjeldsbrevloven

- Reglene om tinglysning og annen rettighetsregistrering, herunder registreringens betydning

- Reglene om opptrinnsrett, opplåning av pantobligasjoner og prioritetsvikelser

Studenten har kjennskap til

- Hva en panterett er og de viktigste formene for pant

- Hva en konkurs innebærer

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å identifisere og løse rettsspørsmål om dynamisk tingsrett i så vel et teoretisk som et praktisk perspektiv.

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å foreta en selvstendig analyse og drøftelse av de rettsspørsmål som reises i den dynamiske tingsretten, og reflektere over den samfunnsmessige betydningen som rettsreglene om dynamisk tingsrett har.

Innhold

I dynamisk tingsrett behandles reglene om forholdet mellom konkurrerende rettighetshavere. Faget angår altså såkalte tredjepersonskonflikter. Dette er typisk konflikter der en part i en kontrakt er i et konkurranseforhold til andre omsetningserververe eller til kontraktsmotpartens kreditorer som ønsker å gjøre beslag i kontraktsgjenstanden gjennom utleggspant eller konkurs. Til faget hører også regler for tilsvarende konflikter der rettsposisjonen er etablert på annet grunnlag enn ved kontrakt, særlig ved utleggspant (tvangspant).

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstendig kildestudium

Forelesninger

Gruppearbeid med oppgaveløsning og diskusjoner

Storgruppeundervisning

Individuell veiledning

Oppgaveskriving

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er én skriftlig innlevering i emnet, men denne er ikke obligatorisk. Studenter kan fremstille seg for eksamen i emnet selv om de ikke har levert besvarelse eller den innleverte besvarelsen blir vurdert til ikke bestått. 

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Lovsamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.

Se informasjonshefte utarbeidet i emnet for utdypende opplysninger.