Language: NOR | ENG
2021/2022

JUS1006/1 Arbeidsrett

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grundig kunnskap i individuell arbeidsrett med hovedvekt på regler som gjelder for privat/kommunal sektor, og herunder:
  • arbeidsrettslige grunnbegreper og rettskildene i arbeidsretten
  • hvilke regler som gjelder ved etablering av arbeidsforhold, herunder regler om krav til arbeidsavtale, fast og midlertidig ansettelse, prøvetid, og innleie
  • diskrimineringsregelverket
  • arbeidsgivers styringsrett, herunder arbeidsgivers endringsadgang, og arbeidstakernes lojalitetsplikt
  • regler om arbeidstid, ferie, arbeidsvederlag og rett til permisjon
  • regler om kontrolltiltak og HMS
  • hvilke regler som gjelder ved opphør av arbeidsforhold, herunder regler om permittering, oppsigelse og avskjed
  • hvilke regler som gjelder ved virksomhetsoverdragelse

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere, drøfte og ta stilling til arbeidsrettslige problemstillinger
 • kan analysere og avveie grunnleggende hensyn i arbeidsretten
  • kan anvende arbeidsrettslige regler på praktiske situasjoner
  • kan formulere og formidle kunnskap om arbeidsrettslige problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte juridiske spørsmål ut fra både lovfestede og ulovfestede rettskilder
 • kan presentere og argumentere for egne juridiske analyser, vurderinger og konklusjoner
 • kan tilegne seg ny kunnskap av rettslig karakter

Innhold

 • arbeidsrettens grunnbegreper
 • arbeidsrettens rettskilder
 • diskriminering
 • etablering av arbeidsforholdet
 • arbeidsinnleie
 • arbeidstid
 • ferie
 • arbeidstakers lojalitetsplikt
 • arbeidsvederlag
 • arbeidsgivers styringsrett
 • permisjon fra arbeidet
 • kontrolltiltak på arbeidsplassen
 • permittering
 • krav til arbeidsmiljøet
 • opphør av arbeidsforholdet
 • virksomhetsoverdragelse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Selvstudium
 • Forelesninger
 • Oppgaveløsningsseminar
 • Gruppearbeid
 • Obligatorisk innlevering
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1 arbeidskrav:

Skrive, innlevere og få godkjent individuell besvarelse av en oppgave som i omfang tilsvarer eksamen i emnet.

Denne oppgaven må leveres inn og bli godkjent for at studenten skal kunne framstille seg for eksamen.

Eksamen

6 timers individuell, skriftlig skoleeksamen.

Eksamen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Lovsamling, godkjent domssamling utarbeidet av HINN og rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.