Language: NOR | ENG
2021/2022

JUS1005/2 Examen Facultatum for jurister

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten grunnleggende:

Kunnskaper

  • Kontemporære diskusjoner om hva rett er.
  • Normative diskusjoner om hvor langt loven bør gripe inn i samfunnet: temaer som autoritet og forpliktelser; rettslige og moralske rettigheter; frihet, privat sfæren og toleranse. modernitet og lovens utstrekning, inklusiv marxisme og feminisme (rettsliggjøring).
  • Normative diskusjoner om kriminelt ansvar og straff.
  • Vitenskapsfilosofiske temaer: spesielt diskusjoner om rettsvitenskapens vitenskaplige status.

Ferdigheter

Studenten har videreutviklet sine analytiske ferdigheter og evne til kritisk refleksjon.

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne har studenten oppnådd generell kompetanse på samtidige diskusjoner om hva retten er, samt at hun eller han er kompetente på sentrale normative diskusjoner om rettens utstrekning og kriminielt ansvar og straff. Studenten har også kjennskap til noen grunnleggende vitenskaps filosofiske områder,

Innhold

Examen facultatum for jurister er sammen med Examen philosophicum for jurister allmenndannende innføringsemner i følgende temaer: språk og argumentasjon; filosofiens historie med spesiell vekt på moral- og politisk filosofi; kontemporær rettsfilosofi; vitenskapsfilosofi.

Examen facultatum gir en innføring i kontemporær rettsfilosofi med vekt på både deskriptive og normative temaer,  samt vitenskapsfilosofiske diskusjoner om rettsvitenskapens status.

Examen facultatum er delt i tre deler:

  1. En rettsfilosofisk del som diskuterer hva retten er (analytisk jurisprudens).
  2. En rettsfilosofisk del om sentrale normative spørsmål om hvordan retten bør være og hvordan den kan begrunnes.
  3. En del som er en innføring i diskusjoner om rettsvitenskapens vitenskaplige status

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom å følge forelesninger, delta i seminarer og veiledninger, samt levere inn skriftlige arbeider og selv studium utvikler studenten både analytiske og kritiske evner samtidig som studenten både får generell kunnskap om emnets temaer og  fordypninger på enkelte områder. Det legges vekt på skriftlige arbeider og student deltagelse i forelesninger og seminarer for at studentens individuelle kunnskaper og evner skal utvikles.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Innlevering og godkjennelse av to individuelle skriftlige arbeidskrav. De individuelle arbeidskravene utvikler studentens dybdekunnskap om ulike temaer fra emnet og studentens analytiske og kritiske evner.

De individuelle skriftlige arbeidskravene skal ha en lengde på mellom 1200 – 1400 ord.

Eksamen

Hjemmeeksamen

På et gitt tidspunkt, som vil fungere som starten på hjemmeeksamensperioden, vil studenten få beskjed om at de to innleverte arbeidskravene skal revideres og leveres som eksamen i form av to essayer. Hvilken periode hjemmeeksamen skal finne sted i blir oppgitt ved semesterets begynnelse. På hjemmeeksamen kan det bli stilt tilleggsspørsmål, eller krav, som vil gjelde for eksamensinnleveringen og som ikke gjaldt for arbeidskravet. Hvert eksamens essay skal være mellom 1400 – 1600 ord. Det blir gitt en samlet karakter på eksamensmappen. 

Ved gjentak av eksamen må studentene forholde seg til gjeldende eksamensoppgave, og det er ikke sikkert at tidligere arbeidskrav er relevante for denne. Studentene må derfor påregne å skrive nye tekster i forbindelse med eksamen. Tekstene leveres som eksamensbesvarelse, og skal ikke godkjennes som arbeidskrav på forhånd.