Language: NOR | ENG
2021/2022

JUS1004/1 Kontraktsrett I

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har grundig kjennskap til reglene om inngåelse av avtaler med spesiell vekt på spørsmålet om hvordan og når binding mellom partene oppstår.
 • har grundig kjennskap til hovedreglene for tolking av avtaler og til reglene om ugyldighet og lemping særlig etter avtalelovens § 36.
 • har grundig kjennskap til reglene om fullmakt og representasjon, dvs. reglene om avtaleslutning ved bruk av mellommenn av ulike slag.
 • har kjennskap til trekk i den internasjonale utviklingen i kontraktsretten som kan få betydning for norsk kontraktsrett.

Ferdigheter

Studenten

 • kan finne frem til, systematisere og formulere kontraktsrettslige spørsmål og argumenter innenfor emnene kontraktsrettslig binding, tolking, ugyldighet, lemping og representasjon.
 • kan anvende sin faglige kunnskap til å foreta en selvstendig analyse av, og resonnere seg frem til et faglig forsvarlig standpunkt på, kontraktsrettslige spørsmål innenfor de nevnte emnene.
 • kan anvende en faglig metode som omfatter bruk av lovfestete og ulovfestete kontraktsrettslige kilder, herunder relevante internasjonale kilder.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formulere, drøfte og ta stilling til rettslige spørsmål innenfor kontraktsrett I på en poengtert og presis måte, både skriftlig og muntlig.

Innhold

 • Læren om inngåelse og tolking av avtaler.
 • Vilkårene for å lempe avtaler etter avtalelovens § 36.
 • Fullmaktslæren.
 • Lovfestete og ulovfestete regler om ugyldige avtaler.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Arbeidskrav
 • Storgruppeundervisning
 • Veiledning
 • Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ett arbeidskrav i form av en individuell besvarelse må være innlevert innen fastsatt frist og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Emnet avsluttes med individuell prøving med begrensede hjelpemidler. Prøvingen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave. Prøvingen vil skje innenfor en tidsramme på seks timer.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Lovsamling, lov-, forskrifts- og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.

Se informasjonshefte utarbeidet i det enkelte emnet for utdypende opplysninger.