Language: NOR | ENG
2021/2022

JUS1003/1 Forvaltningsrett I

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hensynene som forvaltningsloven bygger på, forvaltningslovens systematikk.
 • har kunnskap om sentrale begreper i forvaltningsloven.
 • har kunnskap om kravet om rettssikkerhet i forvaltningsretten.
 • har kunnskap om virkeområdet til forvaltningsloven.
 • har kunnskap om reglene om inhabilitet.
 • har kunnskap om forvaltningens utredningsplikt og partenes rett til å varsles og få uttale seg.
 • har kunnskap om retten til innsyn i forvaltningens dokumenter (etter forvaltningsloven og offentleglova).
 • har kunnskap om kravene til vedtaks form og begrunnelse.
 • har kunnskap om reglene om klage over og omgjøring av forvaltningsvedtak.

Ferdigheter

Studenten

 • kan finne frem til, identifisere og formulere forvaltningsrettslige problemstillinger med utspring i forvaltningsloven eller det ulovfestede kravet til forsvarlig saksbehandling.
 • Kan diskutere rettspolitiske spørsmål knyttet til forvaltningens virksomhet, herunder forholdet mellom rettssikkerhet og effektivitet.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan tilegne seg ny juridisk kunnskap.
 • kan drøfte juridiske spørsmål, uavhengig av om rettsgrunnlaget er lovfestet eller ulovfestet.
 • kan identifisere samspill mellom ulike rettsgrunnlag, for eksempel forvaltningsloven og offentleglova.
 • kan formidle juridiske analyser, og gi råd og ta standpunkt basert på disse.
 • kan presentere og argumentere egne vurderinger og konklusjoner.

Innhold

 • Hensynene som forvaltningsloven bygger på, forvaltningslovens systematikk
 • Sentrale begreper i forvaltningsloven
 • Kravet om rettssikkerhet i forvaltningsretten
 • Virkeområdet til forvaltningsloven
 • Reglene om inhabilitet
 • Forvaltningens utredningsplikt og partenes rett til å varsles og få uttale seg
 • Retten til innsyn i forvaltningens dokumenter (etter forvaltningsloven og offentleglova)
 • Kravene til vedtaks form og begrunnelse
 • Reglene om klage over og omgjøring av forvaltningsvedtak

Ved Høgskolen i Innlandet er forvaltningsrettsfaget delt i to. Forvaltningsrett I handler om saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, og gir en generell innføring i forvaltningsretten som helhet. Forvaltningsrett II (JUS2005) går nærmere inn på resterende delene av forvaltningsretten, altså forvaltningens materielle og personelle kompetanseregler, samt reglene om ugyldighet. Forvaltningsrett II inneholder også to deler av den spesielle forvaltningsretten (miljørett og velferdsrett), som brukes for å illustrere de generelle reglene.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Skriftlig innleveringsoppgave
 • Seminarer
 • Veiledning i grupper
 • Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Innlevering av individuell besvarelse, skriftlig oppgave. Denne oppgaven må leveres inn og bli godkjent for at studenten skal kunne framstille seg for eksamen.

Eksamen

 • 6 timer skriftlig eksamen
 • Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Lovsamling og særtrykk
 • Domssamling

Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.