Language: NOR | ENG
2021/2022

JUS1002/1 Arve- og familierett

Læringsutbytte

Kunnskap

Familierett:

Studenten

 • har grundig kunnskap om økonomiske virkninger av å inngå ekteskap, med særlig vekt på ektefellers råderett, gjeldsansvar, eiendomsrett og den viktige sondringen mellom eierforhold og formuesordning.
 • har grundig kunnskap vedrørende ektefellers underholdsplikt under ekteskapet.
 • har grundig kunnskap om formuesforholdet mellom samboere, herunder samboeres råderett og ansvar for gjeld og fastlegging av eiendomsretten til samboeres eiendeler.
 • har grundig kunnskap om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse, med særlig vekt på fordeling av formue og eiendeler (likedeling, skjevdeling, gjeldsfradrag, vederlagskrav og gjenstandsmessig fordeling).
 • har grundig kunnskap om det økonomiske oppgjøret mellom samboere ved samlivsbrudd.

Arverett:

Studenten

 • har grundig kunnskap om arverett etter loven og etter testament.
 • har grundig kunnskap om grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner.
 • har grundig kunnskap om gjenlevende ektefelles arve-, skifte- og uskifterettigheter.
 • har grundig kunnskap om gjenlevende samboers arve- og uskifterettigheter.
 • har grundig kunnskap om livsarvingenes pliktdel.

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere og drøfte familierettslige problemstillinger knyttet til avtaleinngåelse og delingsregler i livsfellesskap.
 • kan analysere og avveie grunnleggende hensyn i den økonomiske familieretten.
 • kan anvende familierettslige regler på praktiske situasjoner.
 • kan formulere og formidle kunnskaper om familierettslige problemstillinger.
 • kan identifisere, drøfte og ta stilling til arverettslige problemstillinger.
 • kan analysere og avveie grunnleggende hensyn i arveretten.
 • kan anvende arverettslige regler på praktiske situasjoner.
 • kan formulere og formidle kunnskaper om arverettslige problemstillinger.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte juridiske spørsmål ut fra både lovfestede og ulovfestede rettskilder.
 • kan presentere og argumentere for egne juridiske analyser, vurderinger og konklusjoner.
 • kan tilegne seg nye kunnskaper av rettslig karakter.

Innhold

 • Familieretten omhandler rettsforholdet mellom ektefeller og samboere, mens arveretten omhandler hva som skal skje med en avdød persons eiendeler og forpliktelser.
 • På mange punkter er det en nær sammenheng mellom disse fagene. For det tilfellet at avdøde var gift ved dødsfallet, har gjenlevende ektefelle særlige rettigheter ved fordelingen av avdødes formue.  Det samme gjelder i noen tilfeller for den som var samboer med avdøde ved dødsfallet.
 • I familieretten vil de økonomiske rettsvirkninger av inngåelse av ekteskap, samt delingen av ektefellenes formue ved separasjon og skilsmisse stå sentralt. Videre behandles samboeres formues- og gjeldsforhold, og da særlig oppgjør av formuer ved samlivsbrudd.
 • I arveretten fokuseres det på reglene om hvem som arver i kraft av loven, og adgangen til å disponere over formuen ved testament. Her er grensen mellom testamentariske disposisjoner (såkalte dødsdisposisjoner) og livsdisposisjoner sentral. Også reglene om livsarvingers pliktdel og ektefellers og samboeres rett til arv og uskifte er sentrale temaer i arveretten.
 • Rettsforholdet mellom foreldre og barn hører tradisjonelt til innenfor det man i dag anser som en del av familieretten. Dette er imidlertid et tema som ikke behandles i emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Selvstudium
 • Forelesninger
 • Emne- og skriveseminar
 • Oppgaveseminar
 • Gruppearbeid
 • Obligatorisk innlevering
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

2 arbeidskrav:

 • Innlevering av kort oppgave i forbindelse med et emne- og skriveseminar (øvelse i faglig skriving).
 • Innlevering av individuell besvarelse av en oppgave som i omfang tilsvarer eksamen i emnet.

Begge oppgavene må leveres inn og bli godkjent for at studenten skal kunne framstille seg for eksamen.

Eksamen

6 timers individuell, skriftlig skoleeksamen.

Eksamen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Lovsamling, lov-, forskrifts- og konvensjonstekster, godkjent domssamling utarbeidet av HINN og rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.