Language: NOR | ENG
2021/2022

JUS1001/1 Juridisk metode/rettskildelære

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om sentrale rettslige begreper om rett, rettsnorm, rettskilde, rettsanvendelse, subsumsjon, skjønn, plikt (påbud, forbud) og kompetanse.
 • Har kunnskap om rettskildeprinsippene.
 • har kunnskap om identifisering av relevante rettskilder.
 • har kunnskap om hvordan man trekker slutning fra rettskilder.
 • har kunnskap om skillet mellom presiserende, utvidende, innskrenkende, antitetisk og analogisk tolkning.
 • har kunnskap om samordning av slutningsresultater.
 • har kunnskap om domstolenes rettsskapende virksomhet.
 • har kunnskap om skillet mellom lovfestet og ulovfestet rett.
 • har kunnskap om forholdet mellom generelle rettsnormer og individuelle rettslige forpliktelser, herunder slike som er gitt ved avtale.
 • har kunnskap om hvordan man drøfter rettslige spørsmål, både generelle (teoretiske) og spesifikke (praktiske).
 • har kunnskap om skillet mellom retten de lege lata og retten de lege ferenda.
 • har kunnskap om teknikker for å bygge opp og strukturere drøftelser av spesifikke rettsspørsmål.

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere rettslige emner og spørsmål.
 • kan finne frem til sentrale skrevne rettskilder på papir og gjennom internett.
 • kan påvise uskrevne rettskilder.
 • kan slutte fra og samordne rettskilder i samsvar med rettskildeprinsippene.
 • kan utarbeide en drøftelse av teoretiske rettslige spørsmål og angi mulige løsninger på praktiske rettslige spørsmål.
 • kan formidle all tilegnet kunnskap (se ovenfor) på en strukturert, presis og klar måte både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre drøftelser og løsninger av rettslige spørsmål.
 • kan analysere domspremisser og identifisere de mest sentrale rettskildene og bruken av dem.
 • kan analysere eget rettslig resonnement, herunder identifisere rettskildene og bruken av dem.
 • kan gjenkjenne fagrelevante kunnskaper og skjelne mellom etablerte og nye kunnskaper på fagområder studenten kjenner.

Innhold

 • Sentrale rettslige begreper om rett, rettsnorm, rettskilde, rettsanvendelse, subsumsjon, skjønn, plikt (påbud, forbud) og kompetanse.
 • Rettskildesøk.
 • Rettskildeprinsippene.
 • Relevansprinsippet.
 • Slutning fra rettskilder.
 • Skillet mellom presiserende, utvidende, innskrenkende, antitetisk og analogisk tolkning.
 • Samordning av slutningsresultater.
 • Domstolenes rettsskapende virksomhet.
 • Skillet mellom lovfestet og ulovfestet rett.
 • Forskjellen mellom generelle rettsnormer og individuelle rettslige forpliktelser, herunder slike som er gitt ved avtale.
 • Drøftelse av generelle (teoretiske) og spesifikke (praktiske) rettslige sprøsmål.
 • Skillet mellom retten de lege lata og retten de lege ferenda.
 • Oppbygging og strukturering av drøftelser av spesifikke rettsspørsmål.
 • Identifikasjon av rettslige emner og spørsmål.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminar
 • Veiledning i grupper
 • Oppgaveløsning
 • Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Innlevering av individuell besvarelse av en oppgave som i omfang tilsvarer eksamen i emnet. Denne oppgaven må leveres inn og bli godkjent for at studenten skal kunne framstille seg for eksamen.

Eksamen

6 timers individuell, skriftlig skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste beståttkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Lovsamling, lov- forskrifts-, og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.