Language: NOR | ENG
2021/2022

3SER250 Servicelogikk

Læringsutbytte

Studenten skal ha innsikt i forskjellige faglige perspektiver på tjenesteleveranser og vise konsekvensene de forskjellige perspektivene har for markedsføring av service. Studenten skal ha innsikt i hvordan en markedslogikk har betydning for andre sektorer enn bare tjenestesektoren.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan forklare sentrale perspektiver, begreper, modeller og teorier relatert til tjenestegjøring samt tjenestelogisk salg og markedsføring.
 • kan beskrive tjenestegjøring samt tjenestelogisk salg og markedsførings rolle og funksjon i en bedrifts virksomhet.
 • kan drøfte sentrale perspektiver, begreper, modeller og teorier relatert til tjenestegjøring samt tjenestelogisk salg og markedsføring med fokus på:
  • de roller og betydning en organisasjons grunnleggende logikk påvirker virksomhetens tilnærming til og syn på ressurser og verdiskaping
  • de roller og betydning tjenestegjøring og tjenestelogisk tilnærming har for en organisasjons strategiske, taktiske og operative prosesser og strukturer
  • den påvirkning og betydning tjenestegjøring og tjenestelogisk tilnærming har for virksomheters forretningsmodeller og dermed konkurransekraft

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teori, begrep og modeller relatert til tjenestegjøring samt tjenestelogisk salg og markedsføring for å planlegge, utarbeide, analysere og vurdere analyser av virksomheters verdiskapende prosesser til kunder og andre aktører. 
 • kan anvende teori, begrep og modeller relatert til tjenestegjøring samt tjenestelogisk salg og markedsføring til å drøfte og analysere salgs- og markedsføringsrelaterte utfordringer samt muligheter i virksomhetens omverden.
 • kan anbefale og argumentere for strategiske, taktiske og operative salgs- og markedsaktiviteter basert på analyser som bygger på teori, begrep og modeller relatert til tjenestegjøring samt tjenestelogisk salg og markedsføring.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse til å forstå hvordan tjenestegjøring og tjenestelogikk kan benyttes for å lede virksomheters salg, markedsføring og verdiskaping.

Innhold

 • Sentrale begreper relatert til tjenestegjøring og tjenestelogisk salg og markedsføring.
 • Perspektiver på verdiskaping
 • Forretningslogikkens rolle og implikasjoner i forhold til bedriftens verdiskaping
 • Verdisamskaping i private - og offentlige virksomheter, og dets betydning for det moderne samfunnet og markedet.
 • Tjenestegjøring og utvikling av kundeorienterte løsninger
 • Forretnings- og inntektsmodeller
 • Organisering av tjenestetilbudet 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, case- og oppgaveløsning, presentasjoner og selvstudium. Undervisningen er samlingsbasert. 

Det legges opp til studentaktive undervisningsformer hvor studentene blir utfordret til å presentere, diskutere og reflektere over teori og bruke den for å belyse og presentere løsninger på praktiske og teoretiske problemer innenfor servicelogikk. Emnet har læringsutbytter som ikke kan oppnås uten å delta i den organiserte undervisningen eller testes til eksamen. Det er derfor obligatorisk frammøte i emnet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk oppmøte på 4 av 6 samlinger (eller tilsvarende andel av underviste timer). 
 • 2-3 skriftlige innleveringer. Tilbakemeldinger på arbeidene vil være i form av skriftlig tilbakemelding og medstudentrespons og/eller muntlig tilbakemelding i undervisningen. 

Eksamen

2 dagers hjemmeeksamen i grupper på opp til tre personer.  

Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for innholdet i oppgaven. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.