Language: NOR | ENG
2021/2022

3SER100 Kommunikasjon og kundebehandling

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om service og kunde-/ brukerorientering, og hvilken betydning dette har for virksomheten
 • har kunnskap om sentrale organisasjonsmessige forhold knyttet til det å jobbe i interaksjon med kunder/brukere
 • har kunnskap om hvordan ansatte kan forberde sin kommunikasjon og kundebehandling

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjenkjenne og analysere problemstillinger knyttet til planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av kunde-/brukerservice, samt samhandling med ansatte og kunder/bruker
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen kommunikasjon og kundebehandling og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling som er relevant for kommunikasjon og kundebehandling av førstelinjeansatte

 

Generell kompetanse

Studenten

 

 • har et reflektert forhold til service og kunde--/brukerrelatert samhandling
 • har kjennskap til krav til akademiske tekster og anvende grunnleggende prinsipper for akademisk skriving i tekster knyttet til kommunikasjon og kundebehandling
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som deltaker i gruppe knyttet til kommunikasjon og kundebehandling.
 • kan presentere sentralt fagstoff samt problemstillinger og løsninger om temaer/forhold som hører til kommunikasjon og kundebehandling både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis av førstelinjeansatte ved møtet med kunden/brukeren

Innhold

 • Sannhetens øyeblikk ved møtet ansatt og kunde
 • Servicekvalitet fra et kundeperspektiv
 • Den ansattes og kundens rolle i sannhetens øyeblikk
 • Verbal, og ikke verbal kommunikasjon
 • Tverrkulturell kommunikasjon
 • Bruk av lytteteknikker
 • Håndtering av vanskelige kunder
 • Tillit og lojalitet
 • Medarbeidertilfredshet og servicekultur
 • Ledelse og motivasjon av førstelinjeansatte

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og selvstudium.   

Det anvendes studentaktive undervisningsformer hvor studentene blir utfordret til å presentere, diskutere og reflektere over teori og bruke den for å belyse og presentere løsninger på praktiske og teoretiske problemer innenfor kommunikasjon og kundebehandling. Emnet har læringsutbytter som ikke kan oppnås uten å delta i den organiserte undervisningen eller testes til eksamen.  Det er derfor obligatorisk frammøte i emnet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i workshop i akademisk skriving som forberedelse til innleveringsoppgavene.
 • Det er oppmøteplikt til 75 % av alle øvrige underviste timer (forelesninger ihht. Undervisningsplan), herunder den føreste forelesningen,  . 
 • 5-6 innleveringsoppgaver, i gruppe på opp til tre studenter. Tilbakemelding på arbeidene vil variere mellom skriftlig medstudentrespons, muntlig tilbakemelding i undervisningen og skriftlige tilbakemeldinger. 

Eksamen

2 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.