Language: NOR | ENG
2021/2022

3PRA300 Ekstern praksis (Bachelor i serviceledelse og markedsføring)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har praktisk erfaring med arbeid en en prat eller offentlig virksomhet som er relevant for serviceledelse/markedsføring
  • har kunnskap om praksisvirksomhetens arbeidsmåter 
  • forstår hvordan relevante teorier kan anvendes til utvikling og forbedring av organisasjonen

Ferdigheter

Studenten

  • kan identifisere, definere, analysere og reflektere over problemstillinger knyttet til praksisorganisasjonen

Innhold

Arbeidet vil være knyttet til det daglige arbeidet i virksomheten. I tillegg vil studenten arbeide med to mindre eller én større problemstilling knyttet til praksisorganisasjonen. Tema avtales med praksisverten og godkjennes av Høgskolen før praksisstart. 

Arbeids- og undervisningsformer

  • Inntil 16 dagers praksis. Studentene blir fulgt opp av praksisvert.
  • Seminarer og veiledning i forbindelse med semesteroppgaven. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • Skriftlig kontrakt mellom praksisvert og student godkjent av Høgskolen hvor arbeidsoppgavene i praksisperioden kommer fram. Kontrakten leveres senest den 15. juni.
  • Dokumentasjon på gjennomført praksis fra praksisorganisasjonen.
  • Tre obligatoriske seminarer i forbindelse med semesteroppgaven  

Eksamen

Individuell, skriftlig semesteroppgave.

Prestasjonen vurderes med bokstavkarakteren A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.