Language: NOR | ENG
2021/2022

3MAR300 Merkevareledelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om utvikling, ledelse og evaluering av en merkevare.
 • har kunnskap om merkebygging og merkeledelse
 • kjenner til hva som påvirker et merkes verdi over tid
 • kjenner til elementer som påvirker merkeidentitet og - posisjonering
 • har kunnskap om sammenhengen mellom merkeledelse og markedsføring

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger knyttet til utvikling, ledelse og evaluering av en merkevare
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen merkevareledelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling som er relevant for merkevareledelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som deltaker i gruppe knyttet til merkevareledelse
 • kan presentere sentralt fagstoff samt problemstillinger og løsninger om temaer/forhold som hører til merkevareledelse både skriftlig og muntlig.
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis og løsninger innen merkevareledelse og merkevarebygging

Innhold

 • Innføring i merkevareledelse
 • Effekter av merkevarer
 • Merkeidentitet – emosjoner og personlighet
 • Posisjonering
 • Merkeverdi – etablering og vedlikehold
 • Kundebasert merkeverdi
 • Merkeelementer og merkeverdi
 • Markedsføring og merkeverdi
 • Merkeledelse og relasjonsmarkedsføring
 • Evaluering av et merke

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner, veiledning og selvstudium.

Det legges opp til delaktig undervisning hvor studentene blir utfordret til å presentere, diskutere og reflektere over teori og andre forhold knyttet til semesteroppgaven og bruke den for å belyse og presentere løsninger på praktise og teoretiske problemer innenfor merkevareledelse. Disse kan bestå av både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver samt diskusjoner omkring semesteroppgaven, som gjennomføres i forelesningene. Emnet har læringsutbytter som ikke kan oppnås uten å delta i den organiserte undervisningen eller testes til eksamen.  Det er derfor obligatorisk frammøte i emnet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Det er obligatorisk frammøte til 75 % av alle alle underviste timer (ihht. undervisningsplan).
 • 5-6 skriftlige innleveringer, hvorav delinnleveringene til semesteroppgave inngår som 2-3 av disse. Tilbakemelding på arbeidene vil variere mellom skriftlig medstudentrespons, muntlig tilbakemelding og skriftlig tilbakemelding. 

Eksamen

Semesteroppgave i gruppe på opp til 3 studenter.

Ved gruppeeksamen står alle deltakterne i gruppa til ansvar for at innhold i oppgaven. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.