Language: NOR | ENG
2021/2022

3MAR240 Forbrukeratferd

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike teorier og modeller innen forbrukeratferd
 • kjenner til beslutningssituasjoner en forbruker kan være i
 • har kunnskap om hvilken beslutningsprosess som ligger bak valg og kjøp av varer og tjenester
 • kjenner til ulike typer behov for produkter og tjenester

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan benytte ulike teorier og modeller for å forstå  forbrukernes beslutningsprosesser som leder frem til forbrukerens valg av et produkt eller en tjeneste
 • kan stille kritiske spørsmål til, og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innenfor fagområdet forbrukeratferd
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen forbrukeratferd og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling som er relevant for forbrukeratferd

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som deltaker i gruppe knyttet til forbrukeratferd
 • kan presentere sentralt fagstoff samt problemstillinger og løsninger om temaer/forhold innenfor forbrukeratferd både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis og løsninger innenfor forbrukeratferd

Innhold

 • Forbrukerundersøkelser
 • Segmentering og målgruppetenkning
 • Forbrukerens beslutningsprosess og valgmodeller
 • Forbrukeren som et individ med behov, personlighet, persepsjon
 • Hvordan forbrukeren lærer og benytter kunnskap
 • Holdningsdannelse og strategier for holdningsendring
 • Forbrukeren i sin sosiale sammenheng blant venner, familie, kultur og sosial klasse
 • Forbrukeren og sosiale medier

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og selvstudium. 

Det legges opp til delaktig undervisning hvor studentene blir utfordret til å presentere, diskutere og reflektere over teori og bruke den for å belyse og presentere løsninger på praktiske og teorietisk problemer knyttet til forskjellige forhold innenfor forbrukeratferd. Disse kan bestå av både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, samt diskusjoner omkring semesteroppgaven, som gjennomføres i forelesningene. Det vil bli satt av tid til veiledning av semesteroppgaven.Emnet har læringsutbytter som ikke kan nås uten deltakelse i den organiserte undervisningen eller testes til eksamen. Det er derfor obligatorisk frammøte i emnet.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Det er obligatorisk frammøte til 75 % av alle underviste timer (forelsninger ihht. undervisningsplan).
 • 5-6 skriftlige innleveringer, hvorav delinnleveringene til semesteroppgave inngår som 2-3 av disse. Tilbakemelding på arbeidene vil varierer mellom skriftlig medstudentrespons, muntlig tilbakemelding i undervisningen og skriftlig tilbakemelding. 

Eksamen

Skriftlig semesteroppgave i gruppe på inntil tre studenter. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.