Language: NOR | ENG
2021/2022

3MAR200 Salg og salgsledelse

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper og ferdigheter å arbeide med personlig salg samt å lede et salgsteam eller en salgsavdeling.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til sammenhengen mellom salg og markedsføring
 • har kunnskap om salgsteknikker
 • forstå hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere salgsprosessen
 • ha kunnskap om oppgaver som hører til salgsledelse

Ferdigheter

Studenten

 • har evne til å definere, analysere og reflektere over oppgavene som hører til salgsledelse.
 • kan anvende forskjellige salgsteknikker og presentasjonsteknikker.
 • kan bruke verktøy innen salgsstyring og –kontroll. 

Innhold

 • Salg:
  • Salgets prosesser
  • Salgsteknikker
  • Innvendingsmetoder
  • Avslutningsmetoder
  • Presentasjons- og demonstrasjonsteknikker
  • Planlegging
  • Styring, kontroll og kvalitetssikring
  • Key-account-management og relasjonsbygging
 • Salgsledelse:
  • Rekruttering og valg av selgere
  • Trening og utvikling av salgsstyrken
  • Veiledning og ledelse av den enkelte selgeren
  • Motivasjon og belønning av salgsstyrken
  • Resultat- og prestasjonsstyring
  • CRM og (butikk)datasystemer

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, med gruppearbeid, case- og oppgaveløsning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En skriftlig innleveringsoppgave i gruppe på inntil tre personer.  
 • En muntlig presentasjon i gruppe på inntil tre personer.

Eksamen

2 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.