Language: NOR | ENG
2021/2022

3MAR120 Markedskommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om overordnete prinsipper for kommunikasjon og påvirkning
 • har kunnskap om ammenhengen mellom markedskommunikasjon og merkebygging og –ledelse
 • har kunnskap om kommunikasjonsstrategier og integrert kommunikasjonsplanlegging
 • kjenner til de forskjellige kommunikasjonskanaler og - verktøy

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og reflektere over en organisasjons markedskommunikasjon
 • kan utvikle en integrert kommunikasjonsplan relatert til forskjellige typer organisasjoner
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen markedskommunikasjon og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling som er relevant for markedskommunikasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som deltaker i gruppe knyttet til markedskommunikasjon
 • kan presentere sentralt fagstoff samt problemstillinger og løsninger om temaer/forhold som hører til markedskommunikasjon både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis og løsninger innen markedskommunikasjon

Innhold

 • Hva er markedskommunikasjon?
 • Teori, begreper og forskning på området
 • Psykologiske, sosiologiske og økonomiske synspunkter på
 • kommunikasjonsprosessen.
 • Kommunikasjonsstrategier og kommunikasjonsplanlegging
 • Media og mediavalg, med særlig vekt på sosiale media
 • Kommunikasjon på bedriftsmarkedet
 • Integrert markedskommunikasjon/integrert kommunikasjonsplanlegging
 • Internasjonal markedskommunikasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, med gruppearbeid, case- og oppgaveløsning og presentasjoner. 

Det legges opp til delaktig undervisning hvor studentene blir utfordret til å presentere, diskutere og reflektere over teori og bruke den for å belyse - og presentere løsning på ulike problemer knyttet til forskjellige forhold innenfor markedskommunikasjon. Disse kan bestå av både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, samt diskusjoner omkring innleveringsoppgaven (obligatorisk arbeidskrav), som gjennomføres i forelesningene. Emnet har læringsutbytter som ikke kan oppnås uten deltakelse i den organiserte undervisningen eller testes til eksamen. Det er derfor obligatorisk frammøte i emnet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Det er obligatorisk frammøte til 75 % av alle underviste timer (forelsninger ihht. undervisningsplan).
 • 5-6 innleveringsoppgaver, i gruppe på inntil tre personer. Tilbakemelding på arbeidene vil variere mellom skriftlig medstudentrespons, muntlig tilbakemelding i undervisningen og skriftlig tilbakemelding.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.