Language: NOR | ENG
2021/2022

3MMF260 Strategiske allianser og internasjonalisering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap 

Studenten

 • Har inngående kunnskap om hvordan de ulike aktørene aktørene i verdikjeden/systemet er knyttet sammen over landegrenser
 • Har inngående kunnskap om kriteriene for strategiske allianser, samt hvordan og i hvilken form strategiske allianser dannes
 • Har inngående kunnskap om hvordan ulike partere i en strategisk allianse kan skape og utvikle et samarbeid for å øke sin konkurransekraft og strategisk fordel
 • Har inngående kunnskap om hvilke faktorer som påvirker hvorvidt en virksomhet bør gjennomføre sine internasjonale aktiviteter

Ferdigheter

Studenten

 • Kan analysere en virksomheten og dens omgivelser ved å bruke tilnærminger, konsepter og teorier knyttet til dyaden, nettverket og verdikjeden/systemet
 • Kan bruke en analyse til å beskrive faktorer som påvirker beslutninger om integrasjonsgrad, samarbeid, styring og kontroll, samt kunne argumentere for løsninger
 • Kan identifisere og evaluere utfordrende aspekter ved en virksomhets dyadiske allianse- og nettverksaktiviteter
 • Kan foreslå endringer i virksomhetens posisjon i dyadiske allianser og nettverksrelasjoner ved å bruke tilnærminger, konsepter og teorier fra kurset
 • Kan vurdere globale kontekstuelle faktorer som påvirker internasjonaliseringsprosessen med tanke på allianse- og nettverksbygging (deriblant sourcing) 

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere over virksomhetens nåværende nettverk og dets relasjoner til kunder og andre nettverksaktører
 • Kan reflektere kritisk over de systemiske og etiske forhold som ligger til grunn for allianser og internasjonalisering
 • Kan reflektere over nødvendigheten av å initiere og implementere endringer i virksomhetens nettverksstilling, forretningsmodell og sourcing strategier

Innhold

 • Teoretiske perspektiver og tilnærminger for å analysere, initiere og utvikle ulike typer relasjoner, nettverk og strategiske allianser i en internasjonal kontekst
 • Internasjonaliseringsteori med henblikk på valg av strategisk partner
 • Transaksjonskostnadsteori og integrasjon («make or buy» - «sourcing»)
 • Makt og avhengighet
 • Organisasjonsteoretisk og principal-agent teoretisk tilnærming til styring og kontroll i alliansen
 • Samarbeid og relasjonskvalitet
 • «Business sustainability» og betydning for internasjonale samarbeidsrelasjoner
 • Digitalisering og ny teknologi, konsekvenser for inngåelse og utvikling av strategiske allianser

Arbeids- og undervisningsformer

 

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og oppgaveløsing i grupper. Se for øvrig obligatoriske arbeidskrav.  

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. De to første arbeidskravene skal løses individuelt, de to siste skal løses i gruppe på inntil tre personer. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper. Minimum tre av fire oppgaver må være vurdert til godkjent.
 • Ett muntlig framlegg i gruppe på inntil tre personer.
 • Obligatorisk frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.