Language: NOR | ENG
2021/2022

3MMF100 Markedsføringsteori

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 
Studenten

 • har inngående kunnskap om markedsføringsteoriens bakgrunn og forutsetninger (k1)
 • har inngående kunnskap om hvordan markedsføringsfagets forståelse, teorier og dominerende tenkning har endret seg over tid og hvor faget står i dag (k2)
 • har inngående kunnskap om hvordan markedsorientering, nettverk og relasjoner påvirker virksomhetens markedsfunksjon og kundeatferd (k3)
 • kan bidra til en økt systematisk og vitenskapelig tenkning rundt virksomhetens markedsføringsfunksjon (k4)
 • har inngående kunnskap om hvordan markedet og de samfunnsmessige utfordringer og rammebetingelser virksomheten møter har betydning for utviklingen av markedsføringsfaget (k5)

Ferdigheter 
Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til forskningslitteraturens beskrivelse av markedsføringsfunksjonen, fagets teoretiske ståsted og utfordringer (f1)
 • kan analysere eksisterende markedsføringsteorier og fortolkninger og anvende disse i et selvstendig arbeid med praktisk og teoretisk problemløsning (f2)
 • kan identifisere og gjennomføre aktiviteter som vil øke virksomhetens verdiskaping (f3)

Generell kompetanse 
Studenten

 • kan reflektere kritisk over markedsførings betydning for næringsliv og samfunn (g1)
 • kan formidle kunnskap om markedsteoretiske forhold i skriftlig form (g2)

Innhold

 • Markedsfilosofi og dominerende markedsperspektiver
 • Markedet, markedsomgivelser og virksomhetens rammebetingelser
 • Kundeatferd
 • Markedsstrategi og markedsføringens organisering
 • Markedsorientering og resultater
 • Relasjoner og nettverk 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, oppgaveløsning, case og diskusjoner. Se for øvrig obligatoriske arbeidskrav.

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer, to skal løses individuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.
 • Frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

 • 4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen (teller 60% av karakteren i emnet) og
 • semesteroppgave med gitt problemstilling i gruppe på inntil tre personer (teller 40% av karakteren i emnet). Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven

  Begge deleksamener må være bestått for at emnet skal være bestått. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Skoleeksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt
Semesteroppgave: Alle hjelpemidler er tillatt