Language: NOR | ENG
2021/2022

MLT2007/1 Arrangementsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om hva som kjennetegner et arrangement
 • har kunnskap om hvordan identifisere interessenter det er viktig å ta hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av et arrangement.
 • har kunnskap om hvilke opplevelseselementer som kan benyttes for å lage arrangementer.  
 • har kjennskap til til finansielle- og budsjettmessige forhold knyttet til arrangementer.
 • har kunnskap om hvordan rekruttere, motivere og lede frivillige
 • har kunnskap om sentrale aspekter knyttet til evaluering og videreutvikling av arrangement
 • har kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet bruken av frivillige i gjennomføring av arrangementer.
 • har kjennskap til viktigheten av å ha et bevisst forhold til risiko, både i planleggingen og gjennomføringen av et arrangement. 

 

Studenten

 • kan identifisere og utvikle en forretningsmodell for arrangementer.
 • har ferdigheter i konseptutvikling for et nytt arrangement.
 • kan sette opp et budsjett og identifisere mulige kilder til finansiering for et arrangement.
 • kan identifisere sentrale elementer som bør tas hensyn til i gjennomføringen av arrangementer.  
 • kan analysere nivå av kvalitet på et arrangement samt kunne foreslå konkrete alternativer for forbedring av et arrangement.
 • kan anvende sentrale begreper, teorier og modeller knyttet til utvikling og ledelse av opplevelsesbedrifter og attraksjoner for å tilrettelegge, planlegge og gjennomføre arrangementer

Generell kompetansen

Studenten

 • kan diskutere problemer og løsninger innen arrangementsledelse og opplevelsesutvikling med prosjektets interessenter
 • kan samarbeide med andre om utvikling og gjennomføring av arrangementer i en prosjektorganisering
 • viser en bevisst holdning til bærekraftsperspektiver i arrangementer
 • kan reflektere over etiske dilemmaer i forbindelse med arrangementer og opplevelsesprodukter
 • kan framstille fagstoff innen arrangementsledelse og opplevelsesutvikling både skriftlig og muntlig 

Innhold

 • Arrangementersbetydning, både lokalt, regionalt og nasjonalt, med hovedvekt på  reiseliv-og turisme.
 • Arrangementers rolle for å bygge kjennskap og omdømme til destinasjoner.
 • Interessenter som bør tas hensyn til i planleggingen av et arrangement.
 • Finansielle vurderinger og utarbeidelse av budsjett for arrangement, herunder også risikovurderinger.
 • Utvikling av opplevelseselemeter for ulike typer av arrangement.
 • Utvikle forretningsmodeller for arrangementer
 • Målgruppeutvelgelse, profilering og “salg” av arrangementer.

Arbeids- og undervisningsformer

Teoretiske emner vil bli introdusert gjennom tradisjonelle forelesninger og/eller seminarer. Det tilstrebes en praktisk tilnærming og anvendelse av teori gjennom ekskursjon og/eller gjesteforelesere og workshops hvor man blant annet jobber med case. Gruppen er læringsarena hvor produkter og kunnskap samskapes, ferdigheter oppøves og generell kompetanse opparbeides gjennom felles refleksjon. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75% tilstedeværelse i emnets underviste timer (forelesninger, seminarer og workshops)
 • Deltakelse på ekskursjoner.   
 • En skriftlig individuell innlevering, samt muntlig presentasjon basert på denne
 • En skriftlig gruppeinnlevering, samt muntlig presentasjon basert på denne

Eksamen

 • Hjemmeeksamen i gruppe på 2-3 studenter.
 • Justerende muntlig eksamen i gruppe, hvor karakteren kan justeres én karakter opp eller ned individuelt.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.