Language: NOR | ENG
2021/2022

RLL2008 Bacheloroppgave

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Forstå hva det innebærer å skrive en akademisk oppgave.
  • Utvikle og opparbeide fordypningskompetanse innenfor selvvalg tema

 

Ferdigheter:

  • Utarbeide en akademisk og faglig problemstilling innenfor selvvalgt tema.
  • Kunne utarbeide en prosjektskisse
  • Kan velge og anvende relevant teori
  • Anvende hensiktsmessig metode i forhold til problemstilling

 

Generell kompetanse:

  • Formidle sitt faglige bidrag i skriftlig form gjennom de formkrav som stilles til en vitenskapelig publikasjon
  • Utvikle selvstendig tenkning og problemløsning på et faglig og metodisk grunnlag.
  • Beherske en strukturert og analytisk skriftlig framstilling av et faglig emne eller en problemstilling, samt at de har evnen til kritisk refleksjon.
  • Planlegge og gjennomføre et prosjekt som strekker seg over tid i samsvar med avtale med veileder og i tråd med etiske retningslinjer for akademisk skriving.

Innhold

Studentene skal individuelt eller parvis skrive en bacheloroppgave over et faglig relevant tema. Oppgaven skal bygge på studentenes samlede læringsprosesser knyttet til teori og eventuelt erfaring med praksisfeltet. De skal i oppgaven vise at de har evne til å belyse yrkesrelaterte problemstillinger og anvende viten fra studiets kunnskapsområde. Oppgavene kan både være rent akademiske eller mer praktiskorienterte

Emnet har fokus på sentrale problemstillinger og faglige perspektiver knyttet til utvikling og ledelse av konkurransedyktige turistdestinasjoner. Primært vektlegges organisasjons- og ledelsesutfordringer knyttet til en markedsorientert og bærekraftig destinasjonsutvikling hvor både private og offentlige aktører deltar.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil i begynnelsen av arbeidet bli gitt et seminar om bacheloroppgaveskriving.  Underveis vil det bli gitt tilbud om individuell veiledning innfor nærmere angitte rammer.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Innlevering av en skriftlig prosjektskisse. Godkjent prosjektskisse er en forutsetning for tildeling av veileder og skriving av bacheloroppgaven.

Eksamen

Skriftlig innlevering individuelt eller parvis. Oppgaven skal forsvares muntlig og individuelt.