Language: NOR | ENG
2021/2022

RLL2001/1 Destinasjonsledelse

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Kan forklare hva en turistdestinasjon er og aktørbildet
  • Kan identifisere turismeatferd og etterspørsel, og hvilke muligheter og begrensninger dette gir for en bærekraftig destinasjonsutvikling
  • Kan tilrettelegge for samhandlingsprosesser som styrker innovasjons- og konkurranseevnen

Ferdigheter:

  • Kan delta aktivt i utvikling av destinasjonsstrategier og implementere disse
  • Kan delta aktivt i markedsføringen av en destinasjon
  • Kan analysere mulighetene for reiselivsutvikling og nyskaping på en destinasjon

Generell kompetanse:

  • Kan delta i drøftinger med andre med bakgrunn innenfor
  • fagområdet og gjennom dette bidra til destinasjonsutvikling
  • Kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig

Innhold

Emnet har fokus på sentrale problemstillinger og faglige perspektiver knyttet til utvikling og ledelse av konkurransedyktige turistdestinasjoner. Primært vektlegges organisasjons- og ledelsesutfordringer knyttet til en markedsorientert og bærekraftig destinasjonsutvikling hvor både private og offentlige aktører deltar.

Det teoretiske rammeverket gir grunnlag for å identifisere ulike aktører/interessenter på en destinasjon, samt de allianser og utfordringer som utvikles i samhandling mellom aktørene. Et særlig fokus vil rettes mot evnen til å arbeide med en markedsorientert og bærekraftig destinasjonsutvikling innenfor de begrensninger og muligheter som oppstår i skjæringspunktet mellom de ulike aktørene. Emnet baserer seg på fire hovedtemaer: samarbeid og nettverk, markedsføring, innovasjon og utvikling av omgivelser der tjenestene leveres/oppleves.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og arbeid med konkret case (destinasjon).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

3 gruppevise arbeidskrav. Studentene må ha godkjent alle arbeidskravene før de kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen - over 3 dager

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen