Language: NOR | ENG
2021/2022

RLU2001/1 Pakking, distribusjon og prissetting av reiselivs-og opplevelsesprodukter inkl. reisejuss

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Forklare hvilken påvirkning internett kan ha for henholdsvis den distribuerte og stedlige pakken
  • Gjøre rede for en incoming agents rolle i distribusjonssystemet
  • Gjøre rede for hvilken informasjonsplikt og ansvar en reisearrangør juridisk har på en pakkereise     
  • Kjenne andre juridiske kilder for passasjerrettigheter enn pakkereiselovens bestemmer.

Ferdigheter:

  • Kan pakke en tur med utgangspunkt i et behov i markedet hvor kravene til kvalitet og hva markedet er villig til å betale ivaretas.
  • Drøfte hvilke rettigheter og plikter en passasjer har ved en mangel på en pakkereise
  • Kan kalkulere pris for pakkereiser med anerkjente kalkylemetoder.

Innhold

Emnet dreier seg om hvordan tjenester fra flere tilbydere kan settes sammen til et mer omfattende og helhetlig produkt. Emnet behandler både tematisert pakking av tjenester og samarbeidsmessige utfordringer knyttet til leveransene. Videre legges det vekt på distribusjonskanaler og måter å selge produktene på.  Prissetting og utarbeiding av kalkyler og reisejuss har begge et særlig fokus i emnet.  En reisearrangørs plikter og ansvar etter pakkereiseloven blir behandlet.

Emnet har en praktisk-teoretisk innretning der konkrete eksempler og næringsaktører trekkes inn i undervisningen.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, regneverksteder i kalkulasjon og arbeid med seminaroppgaver og case. Det er 70 % obligatorisk frammøte på forelesninger og obligatorisk frammøte på to seminarer.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Et arbeidskravet som består av to deler; en skriftlig besvarelse og en presentasjon med muntlig høring. Delene evalueres hver for seg og begge deler skal godkjennes. Oppgaven er større praktisk case og skal løses i grupper bestående av maks 2 studenter.

Eksamen

Hjemmeeksamen over 3 dager. Studentene kan velge å skrive individuelt eller sammen med en annen student.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle skriftlige og elektroniske kilder benyttet i undervisningsopplegget, som pensumlitteratur, studentenes prosjektoppgaver, case-beskrivelse, relevante web-sider etc