Language: NOR | ENG
2021/2022

MLT2002/1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Læringsutbytte

Den viktigste delen av emnet er å arbeide med utvikling av en egen virksomhet – enten et eget prosjekt eller et prosjekt i samarbeid med andre. Dette skal føre frem til et forslag til forretningsplan.

Læringsutbyttet ligger derfor i det å utvikle ideer samt gjennomføre de nødvendige analysene. Dette medfører at studentene lærer seg anvendelse av markedsanalyser, finansieringsanalyser og økonomiske analyser. De lærer også hvordan man utvikler en opplevelsesbedrift og hvordan en forretningsplan skal implementeres i en slik. I dette arbeidet inngår også læringen i nettverksbygging og hvilke markedsføringskanaler som egner seg best i de ulike settinger.

Innhold

Formålet med emnet er å gi studentene en innføring i arbeidet med å starte egen bedrift. De ulike fasene fra idéutvikling til opprettelse av egen bedrift vil bli gjennomgått.

Studentene skal gjennom ulike analyser identifisere potensielle behov i markedet som kan gi rom for etablering av en bedrift. Basert på dette behovet skal studentene utvikle en bedrift.

Etter en kort innføring i entreprenørens rolle i samfunnet vil kurset dreie seg om å skape egen virksomhet. Tema som omhandler hvordan ideer oppstår og hvilke undersøkelser og analyser skal til før man kan starte sin egen virksomhet blir gjennomgått og diskutert. I de omtalte analysene inngår så vel markedsanalyser som finansiering og andre relevante økonomiske analyser. Grunnleggende teorier om opplevelsesproduksjon vil også bli gjennomgått.

I forbindelse med etableringen av foretaket vil også forretningsplaner bli gjennomgått. Herunder inngår også bruk av nettverk i bedriftsutviklingen samt problemstillinger knyttet til de første driftsårene.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminar, bedriftsbesøk, veiledning, prosjektarbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ett skriftlig arbeidskrav og krav om 75% oppmøte i undervisningen. Arbeidskravet er en analyse av markedet for den bedriften studenten skal utvikle forretningsplan for.

Eksamen

En ukes hjemmeeksamen + justerende muntlig eksamen.

Hjemmeeksamen: Det skal skrives en forretningsplan for den bedriften studentene har utviklet gjennom emnet. Hjemmeeksamen kan løses enten i grupper på maksimum 3 personer eller individuelt. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle