Language: NOR | ENG
2021/2022

RLT1004 Samfunnsvitenskapelig metode

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kan reflektere rundt forskning og vitenskapelig metode, forskningsetikk og redelighet
 • Har innsikt i ulike forskningsdesign som kvalitative kontra kvantitative forskningsopplegg, og aktuelle kombinasjoner av disse
 • Kan anvende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor samfunnsvitenskapelig metode

Ferdigheter:

 • Kan anvende ulike kvalitative og kvantitative analyse- og datainnsamlingsmetoder
 • Kan bruke relevant dataverktøy (kvantitativ analyse)
 • Kan utforme og skrive rapporter som omhandler problemstillinger og som tilfredsstiller anerkjente akademiske standarder

Generell kompetanse:

 • Kan arbeide selvstendig med kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • Kan anvende kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode som grunnlag for å skrive en prosjekt- og/eller bacheloroppgave.

Innhold

Formålet med emnet er å gi en innføring i de kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetodene. Studentene skal tilegne seg et grunnleggende begrepsapparat innenfor den samfunnsvitenskapelige metodelæren samt grunnleggende ferdigheter innenfor kvalitativ og kvantitativ dataanalyse. Emnet skal legge grunnlaget for senere å kunne skrive en eventuell prosjekt- eller bacheloroppgave.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformer:

 • Teoriforelesninger
 • Forelesninger med demonstrasjon av statistiske analyseprogram (kvantitativ dataanalyse)
 • Seminardeltakelse med gruppevis veiledning av kvantitativt arbeidskrav

Det vil bli gitt noe opplæring i bruk av et nødvendig statistisk analyseprogram i forhold til den kvantitative dataanalysen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

For å få godkjent kursdeltakelse og for å få adgang til eksamen, må studentene (gruppevis) få godkjent 2 obligatoriske arbeidskrav i kvalitativ og kvantitativ metode.

Eksamen

3 timers skriftlig individuell eksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle kalkulatorer er lovlige å benytte på eksamen.