Language: NOR | ENG
2021/2022

MLT2004/1 Digital markedsføring

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Gjøre rede for til hvordan ulike kanaler og sosiale medier fungerer.
 • Forklare hvilke muligheter internett og sosiale medier gir en virksomhet til å drive informasjon og kommunikasjon med forbrukerne.
 • Gjøre rede for hvordan informasjon, bilder kan brukes utformes  på bedriftens hjemmeside og andre medier.
 • Forstå hvordan mobile tjenester  kan brukes både til formidling og dialog. Gjelder bruk av film og bilder sammen med storytelling.

Ferdigheter:

 • Kunne drifte og oppdatere bedriftens egne kanaler som hjemmeside og andre.
 • Vurdere sosiale medier og andre brukte kanaler i bedriftens strategi og markedsplaner.
 • Planlegge, iverksette og evaluere digitale markedskommunikasjonstiltak.

Generell kompetanse

 • Vurdere etiske dilemmaer knyttet til markedskommunikasjonen.

Innhold

Målet med emnet er å gi innsikt i hvilke muligheter ulike kanaler gir for en bedrift til å drive informasjon og kommunikasjon med eksisterende og nye kunder. Et særlig fokus vil være hvordan forbrukerne bruker de ulike kanalene. Dette gjelder:

 1. bedriftens egne kanaler som hjemmeside og facebook,
 2. betalte kanaler og
 3. andre kanaler som forbrukere bestemmer innholdet på som trip advisor og ulike sosiale medier.

Det blir gitt kunnskap om kanalenes egenart og hvordan de fungerer og hvilke kundegrupper som bruker de ulike sosiale mediene.  Et annet hovedfokus er å gi innsikt i bruken av mobile tjenester både til formidling og dialog. Digital formidling ved hjelp av film og bilder i markedsføringen av opplevelser og arrangementer er sentralt. I denne sammenhengen vil storytelling bli knyttet til det visuelle. 

I emnet vektlegges hvordan en virksomhet skal kunne koble de sosiale verktøyene opp mot sin strategiske plan og markedsplan og hvordan man kan skape et samspill mellom tradisjonelle medier og sosiale medier og skreddersy i sin budskapsformidling.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, prosjektarbeid, veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ett arbeidskrav som omfatter skriftlig innlevering og muntlig fremføring med medstudentevaluering.

Eksamen

2 dagers individuell hjemmeeksamen.