Language: NOR | ENG
2021/2022

MLT1003/1 Regnskap og budsjettering

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Forstå regnskapets innhold, oppgaver og oppbygning.
  • Gjøre rede for viktige grunnleggende regnskapsprinsipper og rammer.
  • Forklare sentrale inndelinger av bedriftens kostnader
  • Gjøre rede for ulike kalkylemetoder som kan brukes i prissetting av produktene

Ferdigheter:

  • Avslutte et regnskap og stille opp en enkel resultat-, og balanseoppstilling.
  • Analysere en bedrifts likviditet, lønnsomhet, finansiering og soliditet.
  • Drøfte og vurdere tiltak med utgangspunkt i en regnskapsanalyse bygd på nøkkeltall
  • Utarbeide et resultatbudsjett.
  • Utarbeide et likviditetsbudsjett
  • Gjennomføre produktkalkulasjon med anerkjente kalkylemetoder.

Generell kompetanse:

Forstå hvordan regnskapet kan brukes som informasjonskilde, men også dets begrensninger og svakheter.

Innhold

Temamessig er emnet delt inn i fire deler; regnskapsforståelse, tolking av regnskap, budsjettering og kalkulasjon.

Emnet skal gi studentene en forståelse av finansregnskapets grunnleggende regnskapsprinsipper, oppbyggning og rammebetingelser. Å lese et regnskap og forstå sentrale regnskapsanalytiske forholdstall vil ha et særlig fokus. Å kunne sette opp budsjetter med utgangspunkt i regnskap og annen informasjon er sentralt. Resultat-, og likviditetsbudsjettering med underliggende budsjetter vil bli behandlet.

Undervisningsopplegg med eksempler og oppgaver vil gjennomgående være skreddersydd/tilpasset tjenesteytende sektor og reiselivs- og opplevelsesnæringen spesielt.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart. Et arbeidskrav (Kan bli endringer i antall arbeidskrav på emnet)

Eksamen

4 Timers skoleeksamen

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator uten innebygd minnekapasitet. Formelsamling