Language: NOR | ENG
2021/2022

RLL2007/1 Praksisemne

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Beskrive bedriftens produkter, markeder, samarbeidspartnere, interessenter teknologi og kompetanse.
  • Gjøre rede for virksomhetenes planer, strategi og målsettinger,  
  • Beskrive hvordan virksomheten markedsfører seg, organiserer sitt arbeid og hvordan virksomheten ledes.

Ferdigheter:

  • Kan gjennomføre en systematisk observasjon hva som skjer i en virksomhet.
  • Kan vurdere egne refleksjoner med bakgrunn i sine opplevelser, samtaler og dokumentstudier.

Generell kompetanse:

  • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som deltaker i en organisasjon i tråd med etiske krav og  retningslinjer.
  • Kan etterleve og respektere inngåtte avtaler og interne regler.
  • Kan dokumentere og gjøre rede for sine erfaringer og refleksjoner i en praksisrapport.

Innhold

Praksisemnet skal bidra til at studentene får anledning til å reflektere over den teorien de har tilegnet seg i løpet av de foregående semestre, og se teorien i forhold til praksisfeltet. Praksisfeltet er ulike arbeidsplasser både i offentlig sektor og privat sektor innenfor reiselivs- og opplevelsesnæringene. Avtalen mellom virksomheten og HIL angir plikter studenter har og hvilke temaområder studenten særlig skal reflektere over i praksisperioden.

Emnet består av en praksisforberedende periode, selve utplasseringsperioden i virksomheten og en etterarbeidsperiode med evaluering og utarbeidelse av praksisrapport.

Det er begrensninger på 15 praksisplasser på emnet. Studenter som søker emnet blir intervjuet. Utvelgingen skjer primært med bakgrunn i intervjuet, men karakternivå på alle emner i tredje og femte semester kan brukes hvis søkerne vurderes som likt kvalifisert gjennom intervjuet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, utplassering, veiledning fra vertsvirksomhet og fra høgskolen. Studentene skal settes i stand til å formidle sine erfaringer og refleksjoner i en praksisrapport.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det vil være to arbeidskrav tilknyttet emnet.

Eksamen

Innlevering av praksisrapport.