Language: NOR | ENG
2021/2022

RLL2006/1 Tjenestelogikk

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Beskrive markedsføringsfagets utvikling som utgangspunkt for tjenestelogikken
  • Beskrive til de sentrale premisser tjenestelogikken bygger på
  • Redegjøre for reiselivs- og opplevelsesprodusenters prosesser for å samskape verdier med kunder

Ferdigheter

  • Drøfte og analysere relevante faglige og praktiske utfordringer virksomheter møter relatert til samskapning av verdier med kunder.

Generell kompetanse

  • Kan utveksle synspunkter og erfaringer om utfordringer tjenestelogikken kan gi for reiselivs- og opplevelsesprodusenter og gjennom dette bidra til utvikling og praksis.

Innhold

Emnet fokuserer på den tjenestedominante logikken (service dominant logic) og hva den logikken innebærer for ledelse av organisasjoner i dag. Hovedfokus i emnet settes på hva det vil si å samskape verdier og hvilke utfordringer dette innebærer, både generelt og spesielt for reiselivs- og opplevelsesprodusenter. Videre vil det i emnet særlig arbeide med betydningen av å samskape verdier med kunder. Studenten skal arbeide med de teoretiske begrepene og perspektivene som tjenestelogikken bygger på gjennom et case. Casearbeidet skal gi en forståelse for implikasjoner logikken vil gi for virksomhetene i praksis.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, arbeid med case gjennomgående i emnet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Et arbeidskrav med flere delevalueringer som det arbeides med gjennomgående i emnet.

Eksamen

Individuell skriftlig 48 timers hjemmeeksamen.