Language: NOR | ENG
2021/2022

RLU2002/1 Reiseliv som verdiskaper

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Gjøre rede for den økonomiske betydning ulike delprodusenter innen reiselivsnæringene har i nasjonaløkonomien.
  • Forklare de strukturelle endringer som har skjedd de siste 10 -20 år i ulike næringsgrupper i reiselivsnæringen.
  • Gjøre rede for sentrale begreper og sammenhenger i reiselivets satelittregnskap og nasjonalregnskapet.
  • Gjøre rede for innhold i turistkonsumet og de viktigste kilder for å beregne turistkonsum.
  • Gjengi det sentrale innhold i myndighetenes strategiplan for reiselivsnæringen
  • Gjøre rede for de ulike politikkområder som har betydning for reiselivsnæringens verdiskapning og konkurranseevne.

Ferdigheter:

  • Kan anvende data fra offentlig næringsstatistikk til å belyse tilstand og utviklingstrekk i reiselivsnæringene mht. sysselsetting, verdiskapning, lønnsomhet, antall foretak m.m.

Innhold

Emnet tar opp den økonomiske betydningen reiselivsnæringen og de ulike delprodusentene har i Norge i dag. Utviklingstrekk og strukturelle endringer i næringen blir også behandlet. Det blir et særlig fokus på kjennskap og bruk av offentlig statistikk. Emnet vil gi kunnskap om hvordan ulike politikkområder og rammebetingelser som påvirker reiselivsnæringens verdiskapning og konkurranseevne.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og to seminarer. Det blir gitt noen større oppgaver hvor studentene presenterer sin løsning på seminarene.  Det er 75% frammøte på forelesninger og obligatorisk frammøte på begge seminarene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gruppevis arbeidskrav, maks 2 studenter. 

Eksamen

3 dagers individuell hjemmeeksamen. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle