Language: NOR | ENG
2021/2022

MLT2006/1 Økonomiske effekter av arrangementer

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Gjøre rede for ulike inntektsvirkninger for en region av et arrangement.
  • Gjøre rede for ulike målemetoder og forstå hver metodes muligheter og begrensninger.
  • Forklare hvordan økonomiske verdier kan skapes i en region gjennom produksjon/arrangement og hvordan verdiskapningen kan anvendes.
  • Forklare eksportbasemodellen.

 

Ferdigheter:

  • Anvende faglig kunnskap og resultater om økonomiske effekter av arrangementer
  • Vurdere og drøfte forskningsarbeider med utgangspunkt i forutsetninger som er tatt, undersøkelsesopplegg, måleinstrumenter, utvalg og metodevalg.
  •  Beregne inntektsvirkninger og økonomiske ringvirkninger.

Generell kompetanse:

  • Kan formidle sentralt fagstoff som modeller og målemetoder.
  • Kan vurdere kritisk opplegg og resultater fra lokaløkonomiske studier.

Innhold

Emnet vil gi oversikt og innsikt i ulike økonomiske virkninger for en region som følge av et arrangement eller av reiseliv allment. Økonomiske ringvirkninger vil ha et spesielt fokus. Metodene som kan anvendes for å måle de ulike inntektsvirkningene blir grundig behandlet.  Studenten vil også gis en dypere forståelse av de metodeproblemer som man møter i slike undersøkelser.  Emnet har en praktisk-teoretisk innretning der konkrete forskningsarbeider brukes. Opplegg og metode fra tidligere undersøkelser av lokaløkonomiske effekter både for kultur- og idrettsarrangementer blir kritisk vurdert og drøftet.

Arbeids- og undervisningsformer

 .

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Presentasjon i plenum av opplegg og metode av en studie som har kartlagt lokaløkonomiske effekter av et arrangement.  Studentene skriver sammen to og to blir tildelt et arrangement,

Eksamen

Individuell 3 dagers hjemmeeksamen

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle